Jesteś tutaj: / Koncepcje / Strategie rozwoju zrównoważonej turystyki

 

Od połowy lat 90. zrównoważony rozwój turystyki stał się sprawą priorytetową dla instytucji Unii Europejskiej. W komunikacie zatytułowanym Wspólna praca nad przyszłością europejskiej turystyki”, Komisja Europejska proponuje dalsze "promowanie zrównoważonego rozwoju działalności turystycznej w Europie poprzez definiowanie i wdrażanie Agendy 21". Zagadnienie to otrzymuje silne poparcie Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego oraz Komitetu Regionów. Niedawny komunikat Komisji Europejskiej: “Ogólne wprowadzenie do zrównoważenia turystyki europejskiej” proponuje więcej form wzmacniających udział wspólnoty w równoważenie europejskiej turystyki. Co więcej, zrównoważona turystyka może odnieść szczególne korzyści dzięki poglądom i instrumentom, które zostały zarysowane w komunikacie Komisji Europejskiej na temat integracji zagadnień środowiska z polityką gospodarczą oraz "Strategii Wspólnoty Europejskiej wobec Bioróżnorodności", która zawiera wskazówki dotyczące zagadnienia rozwoju zrównoważonej turystyki w obrębie obszarów chronionych i na terenach obejmowanych przez sieć ekologiczną "Natura 2000". Wreszcie Biała Księga "Europejska polityka transportowa do 2010 roku: czas na decyzje" oraz strategie UE wobec zarządzania zasobami wodnymi i odpadami, której mają bezpośredni wpływ na sektor turystyczny, mogą pomóc w promowaniu równoważenia turystyki.

Polityka wobec zrównoważonej turystyki nadmorskiej

Na szczeblu Unii Europejskiej został stworzony wachlarz instrumentów, które zachęcają do prowadzenia turystyki zrównoważonej. W większości odnoszą się one do poszerzenia uregulowań prawnych w zakresie zarządzania środowiskiem i strefami przybrzeżnymi, narzędzi finansowania i pomocy.

Strategia Wspólnoty Europejskiej wobec Zintegrowanego Zarządzania Obszarami Przybrzeżnymi (ICZM) oraz odnoszące się do niej zalecenia, które przedstawiają w ogólnych zarysach sposób promowania ZZOP, dotyczą zwłaszcza działalności turystycznej i miejsc będących celami podróży turystycznych. Poproszono kraje członkowskie, by do wiosny 2006 r. rozwinęły własne narodowe strategie ZZOP, do których powinna również być włączona działalność turystyczna.

,


Fakty i liczby

Przykład 1 1
Turystyka zrównoważona: jeden cel dla wielu podmiotów (EC, 2002).

Turystyka zrównoważona: jeden cel dla wielu podmiotów (EC, 2002).
Zrównoważony rozwój stał się koncepcją powszechnie przyjętą w kształtowaniu polityki. Międzynarodowe agencje i organizacje takie jak Światowa Komisja Turystyki i Podróży (WTTC) i Międzynarodowa Federacja Agencji Turystycznych (IFTO – International Federation of Tour Operators) podjęły próbę zwrócenia uwagi na zagadnienia środowiska i turystyki. W 1993 r. Światowa Organizacja Turystyki (WTO) opublikowała poradnik dla lokalnych planistów na temat zrównoważonego rozwoju. UNEP (United Nations Environment Programme – Program Środowiskowy ONZ), we współpracy z Inicjatywą Międzynarodowego Środowiska Hotelarskiego wydał poradniki, jak podnieść poziom prezentowania się obiektów hotelowych od strony ekologicznej ("Zielony hotelarz", "Dążenie do zielonego ma sens", "Zarządzanie środowiskiem dla hoteli"). Konwencja o Różniorodności Biologicznej oraz Agenda 21 wspierają motywację do rozwoju turystyki zrównoważonej.

Komisja Europejska opublikowała Zieloną Księgę na temat roli Unii na polu turystyki. W latach 1995-96 założyła ona ECONETT, sieć dla turystyki i środowiska. Również Rada Europy podjęła ważne inicjatywy na rzecz turystyki zrównoważonej. Ze względu na zobowiązania zawarte w traktacie europejskim współpraca sektora turystycznego UE z rządami lub prywatnym biznesem musi uwzględniać rozważenie wpływów każdej planowanej działalności na środowisko. W tym zakresie sektor prywatny także podjął inicjatywę w kierunku zredukowania negatywnych wpływów turystyki na środowisko.
Hotele, linie lotnicze i inne przedsiębiorstwa wprowadziły w życie pewne działania, aby promować zrównoważoną konsumpcję bogactw naturalnych i zminimalizować produkcję odpadów.

Przykład 2
Cyklady – projekt pokazowy ZZOP UE

Jednym z założeń pokazowego projektu ZZOP UE zatytułowanego "Program zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną na Cykladach" był rozwój turystyki zrównoważonej. Niektóre z nadrzędnych (orientacyjnych) celów wyznaczonego działania były następujące:

  • Zagwarantowanie dostępu do wyznaczników rozwoju turystyki zrównoważonej oraz ich charakterystyk
  • Nadawanie priorytetowej roli i promowanie najlepszych działań praktycznych oraz innowacyjnych pomysłów zarządzania turystyką
  • Poprawa jakości produktów i usług turystycznych
  • Propagowanie wydłużenia sezonu turystycznego
  • Pobudzanie tradycyjnej działalności, głównie rolnictwa (np. do wytwarzania produktów naturalnych)
  • Promowanie utożsamiania się i podnoszenia umiejętności w zakresie nowych form zarządzania turystyką itp.
  • Powiązanie produktu turystycznego z siecią


Wyspa Serifos w archipelagu Cykladów, Grecja

Dalsze informacje: Prof. Harry Coccossis (hkok@prd.uth.gr) i dr. Alexandra Mexa (amex@env.aegean.gr)

 


Monitoring

 


This site is optimized for viewing with Internet Explorer 4 and higher
Top