Polityka UE oraz akty prawne wspierające zrównoważoną turystykę nadmorską

Natura 2000
Dyrektywa UE na temat ochrony naturalnych siedlisk, fauny i flory ustanawia rozległą sieć ekologiczną Specjalnych Obszarów Ochrony oraz Obszarów Szczególnie Chronionych. Jest ona podstawowym sposobem osiągnięcia głównego celu integracji środowiskowej, a ostatecznie zrównoważonego rozwoju (Natura 2000).

Ramowa Dyrektywa Wodna
Ta nowa dyrektywa rozszerza zakres ochrony na wszystkie wody i ustala wyraźny cel, że do 2015 roku wszystkie wody europejskie muszą osiągnąć tzw. "dobry status". Oznacza to zrównoważone zużycie wody w Europie (Water Framewrk).

Jakość wody do kąpieli
W 1976 r. "Dyrektywa na temat wody do kąpieli" wyznaczyła obowiązujące standardy dla wód kąpielowych w Unii Europejskiej. Roczny "Raport o stanie wód kąpielowych" oraz "Atlas turystyczny" donoszą o znacznej poprawie jakości wody do kapieli, a także o rosnącej świadomości społecznej w tej kwestii (Bathing water quality).

Strategiczna Ocena Środowiskowa (SEA)
Dyrektywa SEA istnieje po to, by zagwarantować, że skutki wpływu niektórych planów i programów na środowisko są rozpoznane i ocenione na szczeblu lokalnym i regionalnym, podczas przygotowywania programów i przed ich przyjęciem (Strategic Environmental Assessment (SEA)).

Konwencje międzynarodowe
W uzupełnieniu europejskich dyrektyw i prawa narodowego kraje członkowskie UE podpisały międzynarodowe konwencje, których celem jest ochrona bogatej różnorodności w przyrodzie oraz ograniczanie własnych wpływów na zmiany klimatyczne: Konwencję o Różnorodności Biologicznej oraz Protokół z Kioto Convention on Biological Diversity and the Kyoto Protocol.

Ogólne wprowadzenie do zrównoważenia turystyki europejskiej
Ten dokument, opublikowany w listopadzie 2003 r., kładzie nacisk na potrzebę zapewnienia spójności różnych działań politycznych Wspólnoty, sposobów oddziaływania na zrównoważenie turystyki oraz konkurencyjności przemysłu (Basic orientation for the sustainability of European Tourism).

System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)
EMAS jest systemem zarządzania wprowadzanym dobrowolnie przez firmy i organizacje, które chcą poprawić wdrożone przez siebie sposoby ochrony na zasadzie ciągłości i w większym zakresie niż wymagany przez prawo. System ten wykracza poza normę ISO 14001, międzynarodowy standard zarządzania środowiskiem w biznesie (Environmental Eco-Management and Audit Management Scheme (EMAS)).