You are here: / Concepts / Sustainable Tourism

 

Zrównoważona turystyka pociąga za sobą odpowiedzialność społeczną, poważne zobowiązania wobec natury oraz integrację lokalnych społeczeństw wokół rozwoju lub podejmowania jakiejkolwiek działalności turystycznej World Tourism Organisation (Światowa Organizacja Turystyk - WTO), Tourism Council (Światowa Komisja Turystyki i Podróży - WTTC) i Earth Council (Rada Ziemi) charakteryzują turystykę zrównoważoną następująco:

Rozwój turystyki zrównoważonej spełnia potrzeby współczesnych turystów i regionów pełniących rolę gospodarza, jednocześnie chroniąc i rozszerzając możliwości na przyszłość. W założeniu prowadzi on do zarządzania wszystkimi zasobami w taki sposób, aby zaspokajane były potrzeby ekonomiczne, społeczne i estetyczne, przy równoczesnym utrzymaniu integralności kulturowej, istotnych procesów ekologicznych, zróżnicowania biologicznego i systemów ochrony życia. Produkty turystyki zrównoważonej są produktami, które egzystują w harmonii z lokalnym środowiskiem, społecznością i kulturą, w wyniku czego te ostatnie stają się beneficjentami, a nie ofiarami rozwoju turystyki.

"Odpowiedzialna turystyka", "miękka turystyka", "turystyka minimalnego wpływu" i "turystyka alternatywna" - to terminy o podobnym znaczeniu do turystyki zrównoważonej. Do celów tego modułu zostały one zawarte w pojęciu turystyki zrównoważonej.

Niektóre czynniki mogą być postrzegane jako "napędzające", zmuszające przemysł turystyczny do postępowania zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju.

Należą do nich:

  • Wzrost presji ze strony przepisów
  • Rosnąca świadomość potrzeby obniżania kosztów poprzez rozsądną konsumpcję zasobów
  • Działający w branży turystycznej zdają sobie sprawę, że jakość środowiska jest niezbędna dla konkurencyjności produktu
  • Świadomość wśród rządów i operatorów turystycznych, że wzrost turystyki może mieć negatywny wpływ na środowisko
  • Wzrastająca świadomość lokalnych społeczności co do ich potencjalnego wpływu na politykę turystyczną
 

Przykład
Władze samorządowe Calvii na Majorce (Hiszpania) martwiły się nadmierną rozbudową i degradacją środowiska naturalnego w latach 70. i 80., wynikającymi z ogromnych inwestycji turystycznych. Konieczne były radykalne zmiany, aby odtworzyć naturalne zbiorowiska. Działanie lokalnej Agendy 21 (tj. strategii zrównoważonego rozwoju) w Calvii doprowadziło do zamknięcia wielu podupadłych hoteli, odtworzenia krajobrazu, ustanowienia nowych obszarów chronionych oraz wprowadzenia opłaty ekologicznej przy wynajmie pokojów hotelowych. Rozwój środowiska połączono z podnoszeniem świadomości społecznej oraz kampanią marketingową poprawiającą wizerunek miasta i prowadzącą do wzrostu możliwości zatrudnienia, a także popularności wśród odwiedzających.

Źródło: Calvià: Local Agenda 21, Calvià


Monitoring

 


This site is optimized for viewing with Internet Explorer 4 and higher
Top