Jesteś tutaj: / Praktyka / Strategia turystyki zrównoważonej

 

Podczas gdy cel – zrównoważona turystyka nadmorska – jest jasny, nie ma ustalonej recepty na jego osiągnięcie. Zazwyczaj budowa "Planu strategii i działania" dotyczącego zrównoważonej turystyki nadmorskiej jest użytecznym narzędziem, które gwarantuje wydajne i skoordynowane działania. Jest on najlepiej skonstruowany przy zaangażowaniu wszystkich głównych grup zainteresowanych które mają udział w zrównoważonym rozwoju lokalnym.


 
Powinny być podjęte następujące, kolejne kroki:

1. Analiza istniejącego status quo
Dokładne opracowanie i analiza istniejących informacji i wiadomości są warunkiem wstępnym do budowy strategii..

Powinna ona rozważyć:

 • Zarządzanie dotychczas rozwiniętą turystyką lub podobne strategie dla określonych obszarów (Co może być wykorzystane? Czy to zostało wdrożone? Z czego można wyciągnąć wnioski?)
 • Analiza grup zainteresowanych (Kto jest zainteresowany rozwojem turystyki zrównoważonej? Kim są główne podmioty?)
 • Fakty i liczby na temat lokalnego systemu kształcenia, gospodarki i struktury społecznej
 • Wiedza tradycyjna i pochodząca z opowieści.

Sposoby gromadzenia tych informacji to między innymi:

 • Rozmowy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami
 • Kwestionariusze rozprowadzane i zbierane za pośrednictwem e-maili, faksu lub osobiście, w celu opracowania standaryzowanych danych i przedstawienia analizy statystycznej
 • Zaproszenie do spotkań grup dyskusyjnych (np. spotkania na temat edukacji środowiskowej, zarządzania różnorodnością biologiczną, odpowiedniego sposobu rządzenia czy rybołówstwa)
 • Poszukiwanie literatury w miejscowej bibliotece i w internecie


2. Rozwój strategii
Strategia Turystyki Zrównoważonej opiera się na informacjach zebranych podczas kroku 1 (patrz wyżej). Określa ona zagadnienia priorytetowe, wspólnotę zaangażowanych stron, potencjalne cele i zestaw metod do osiągnięcia tych celów.

Mogą one obejmować między innymi:

 • Ochronę specyficznych krajobrazów lub siedlisk przybrzeżnych, które czynią ten obszar atrakcyjnym lub są prawnie chronione
 • Rozwój właściwych dla regionu sektorów gospodarki, które mogą być powiązane z sektorem turystycznym (np. produkcja specjałów regionalnej kuchni i rękodzieło)
 • Maksymalizowanie lokalnych dochodów z inwestycji turystycznych
 • Umożliwienie suwerennego rozwoju kulturalnego w regionie itd.


3. Plan działania
Plan działania przedstawia kolejne kroki potrzebne do wprowadzenia strategii i stawia kilka pytań praktycznych jak na przykład: Która organizacja podejmie jakie działanie, w jakich ramach czasowych, przy użyciu jakich środków i z jakich źródeł?

Nie ma standardowego planu dla wszystkich, ponieważ działania muszą być dostosowane do warunków regionalnych. Jednakże z reguły zawiera on wskaźniki dotyczące następujących obszarów:

 • Administracji: np. promocja współpracy między sektorami oraz schematów zintegrowanego rozwoju w sektorach; angażowanie lokalnych mieszkańców w kształtowanie polityki turystycznej i podejmowanie decyzji
 • Sektora społeczno-gospodarczego: np. promowanie nabywania żywności i materiałów budowlanych od lokalnych dostawców; zakładanie sieci lokalnych producentów dla lepszego marketingu; rozwój nowych produktów, by sprostać potrzebom turystów itd.
 • Środowiska naturalnego: np. poprawa kontroli i egzekwowania standardów środowiskowych (hałas, woda pitna, woda do kąpieli, odprowadzanie zużytej wody itd.); zidentyfikowanie i ochrona zagrożonych siedlisk; tworzenie stref buforowych wokół wrażliwych obszarów przyrody; zakaz uprawiania sportów szkodliwych dla środowiska w zagrożonych regionach; ścisłe stosowanie procedur oceny oddziaływania na środowisko (EIA) i strategicznej oceny środowiskowej (SEA) we wszystkich odnoszących się do turystyki programach i projektach
 • Wiedzy: szkolenie ludzi zaangażowanych w turystykę nadmorską w zakresie wartości dziedzictwa historycznego; zarządzanie środowiskiem; edukowanie kadry zarządzającej ochroną obszaru w dziedzinie rozumienia natury; podnoszenie świadomości ekologicznej wśród ludności lokalnej; wprowadzanie programów informacyjnych dla odwiedzających (zawierających informacje o środowisku).


Monitoring

 


This site is optimized for viewing with Internet Explorer 4 and higher
Top