Sposoby angażowania lokalnych mieszkańców w kształtowanie polityki i decyzji dotyczących turystyki:

 • Organizowanie warsztatów, seminariów i konferencji
 • Formowanie komitetów lub grup roboczych
 • Szkolenia
 • Wywiady i kwestionariusze skierowane do ogółu społeczności lub określonych grup
 • Komisje doradcze
 • Publiczne przesłuchania
 • Założenie stałego "forum" lub "sieci" z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego

Niektóre zasady ogólne dotyczące udziału obywateli:

 • Poinformować i pouczyć obywateli, dlaczego powinni uczestniczyć w działaniach
 • Spróbować przekazać informacje w prosty sposób, bez używania żargonu naukowego
 • Wyznaczyć wyraźne ramy i zakres kompetencji, wraz z jasno sprecyzowanymi wymaganiami wobec wszystkich zainteresowanych stron
 • Stworzyć dobry system komunikacji, z konkretną osobą do kontaktów wymienioną z nazwiska
 • Rozpocząć działania dostatecznie wcześnie, aby umożliwić jak największy udział – prawdopodobnie potrwa to więcej czasu niż się zakłada na początku
 • Mieć grupę zaangażowanych osób, nie tylko jednego przedstawiciela
 • Zastosować szeroko zakrojoną reklamę, by zachęcić nowych ludzi do zgłaszania się, a nie tylko dzwonić do tych, którzy angażowali się w przeszłości
 • Rozważyć możliwości dotarcia na spotkanie (transport), miejsce i termin – czy będą one wszystkim odpowiadały
 • Każda z zainteresowanych stron musi być reprezentowana od samego początku
 • Sprawą zasadniczej wagi jest równy status wszystkich uczestników