Jesteś tutaj: / Praktyka / Narzędzia / Współpraca podmiotów

Współpraca podmiotów

Współpraca podmiotów jest umową istniejącą pomiędzy dwoma lub więcej stronami, opartą o zaspokajanie wyraźnie określonych wzajemnych potrzeb. Taka współpraca charakteryzuje się trwałością w czasie, obejmowaniem wielu zagadnień i elastycznością.

Potencjalnymi podmiotami mogą być:

  • Organizacje w obrębie istniejącego przemysłu turystycznego, szczególnie biura podróży
  • Rządowe urzędy turystyczne i agencje zasobów naturalnych, szczególnie obsługa parków
  • Społeczności aborygenów, które często pozostają w konflikcie z turystami
  • Organizacje pozarządowe (NGO), zwłaszcza zaangażowane w sprawy środowiska, zarządzanie małymi przedsiębiorstwami i rozwój tradycyjnych społeczności
  • Uniwersytety i inne organizacje badawcze
  • Inne społeczności, włącznie z tymi, które mają długoletnią tradycję turystyczną, jak i tymi, które dopiero zaczynają ją tworzyć
  • Publiczne i prywatne instytucje, narodowe komitety kultury itd.


Przyklad: Międzynarodowa konferencja na temat turystyki zrównoważonej w Rimini

Konferencja we Włoszech 28-30 czerwca 2001 r. zakończyła się poparciem statutu, który promuje zasadnicze elementy ZZOP, takie jak udział publiczny jako fundamentalny czynnik sukcesu zrównoważonego zarządzania, traktowanie wybrzeża jako całości, nie dzielenia go na terytorium lądu i morza. Warsztaty pod tytułem "Zintegrowane planowanie dla polityki zrównoważonego wykorzystania lądu" przeanalizowały czynniki sukcesu i główne przeszkody w projektach ZZOP oraz niektóre dostępne narzędzia. Znajduje się wśród nich znaczenie zangażowania wszystkich zainteresowanych stron od początku i podtrzymywanie ich motywacji poprzez włączanie rezultatów procesów publicznego udziału w istniejące struktury demokratyczne w celu zagwarantowania, że osobiste zaangażowanie prowadzi do wpływów politycznych. W tym kontekście trzeba zapewnić, że sektor turystyczny – przemysł, komisje turystyczne itp. – i sama turystyka są reprezentowane właściwie. Równie ważne jest utrzymanie koordynacji procesów po upływie czasu przewidzianego w projekcie ZZOP. Narzędzia polityki takie jak ocena pojemności środowiska turystycznego na wybrzeżu i innych obszarach są rozbudowane. Wdrażanie powinno się zacząć, chociaż muszą być prowadzone dalsze badania we współpracy z lokalnymi podmiotami. (Coastal Guide).

  W Belek, turystycznym mieście na wybrzeżu Turcji, w 1988 r. zostało założone stowarzyszenie kierownicze (Beytuyab) do wprowadzenia koordynacji i współpracy między inwestorami: lokalnymi mieszkańcami, oficjalnymi stowarzyszeniami i organizacjami oraz odpowiednimi ministerstwami (Ministerstwem Turystyki, Ministerstwem Środowiska, Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Leśnictwa itd.). Każda firma inwestująca w Belek musi być członkiem Beytuyab. Stowarzyszenie jest odpowiedzialne za zarządzanie infrastrukturą regionu (ujęcia wody, gromadzenie i odprowadzanie ścieków, komunikacja, transport, gospodarka odpadami trwałymi itd.) jako uzupełnieniem innych kwestii takich jak świadomość publiczna, zachowanie różnorodności biologicznej i opanowywanie pożarów lasów. Stowarzyszenie jest wspomagane przez badania naukowe podjęte przez lokalne uniwersytety, by praktycznie działać na rzecz zrównoważonej turystyki w regionie. Ten rodzaj współpracy pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w rozwój turystyki doprowadził do sukcesu zrównoważonej turystyki w Belek. Taki system stał się przykładem zarządzania pobliskimi terenami turystycznymi wzdłuż tureckiego wybrzeża Morza Śródziemnego (Belek studium przypadku).

Monitoring

 


This site is optimized for viewing with Internet Explorer 4 and higher
Top