Jesteś tutaj: / Praktyka / Narzędzia / Edukacja ekologiczna i programy podnoszące świadomość

Edukacja ekologiczna i programy podnoszące świadomość

Efektywne wdrażanie zarządzania wybrzeżem i programów ochronnych zależy od pełnego wsparcia ze strony lokalnych podmiotów, co z kolei jest uwarunkowane określonym poziomem edukacji, świadomości ekologicznej i wyszkolenia w odpowiednich dziedzinach. Edukacja i podnoszenie świadomości zostały określone w Agendzie 21 jako obszary kluczowe w pracy na rzecz zrównoważonego rozwoju. Jeśli świadomość ekologiczna osiągnie wysoki poziom, mogą być wówczas rozwijane konieczne wartości i postawy, umiejętności i zachowania.

Edukacja ekologiczna jest procesem dydaktycznym, który poszerza wiedzę ludzi i znajomość zagadnień dotyczących środowiska i związanych z nim wyzwań, rozwija niezbędne umiejętności i specjalizacje, by ukierunkować te wyzwania, przyjmować odpowiednie postawy, motywacje i zobowiązania, by podejmować uzasadnione decyzje i odpowiedzialne działania (UNESCO, Tbilisi Declaration, 1978).

Elementy edukacji ekologicznej to:

  1. Świadomość i wrażliwość na środowisko i wyzwania z nim związane
  2. Wiedza i zrozumienie środowiska i wyzwań z nim związanych
  3. Postawy szacunku dla środowiska i motywacja do poprawy lub utrzymywania jego jakości
  4. Umiejętność rozpoznawania i pomocy w rozwiązywaniu problemów ekologicznych

 


Przykład: Program edukacyjny dla personelu, Aurinkomatkat, Finnish Outbound Tour Operator

Aurinkomatkat fińskie biuro podróży zagranicznych, stworzyło program edukacyjny dla personelu, aby pobudzać i promować zrównoważoną i rozsądną wobec środowiska turystykę. Tematyka programu dotyczy wpływów środowiskowych, gospodarczych, kulturalnych i społecznych turystyki, specyficznych zagadnień miejsca docelowego, działań równoważących oraz działań zalecanych w walce z seksualnym wykorzystywaniem nieletnich.

Korzyści
Aurinkomatkat zauważył liczne korzyści wynikające z faktu, że cały jego pesonel nieustannie się doskonali i jest zorientowany w zagadnieniach równoważenia

Zawartość:

  • Członkowie personelu podejmują własne inicjatywy, by podnosić jakość zrównoważenia w biurze i miejscu docelowym;
  • Sesje szkoleniowe zachęcają do udziału i dzielenia się pomysłami;
  • Poprawia się informacja na temat zrównoważenia kierowana do klientów;
  • Aurinkomatkat poprawił swoje relacje z partnerami dzięki temu, że okazał im swoją troskę;
  • Istnieje poczucie obowiązku wśród personelu;
  • Obieg informacji umożliwia personelowi bieżącą orientację na temat postępów, które się dokonują i jakie trudności występują.

(Tour Operators Initiative)

Edukacja i programy uświadamiające muszą być skierowane zarówno do profesjonalistów, jak i społeczności w ogóle i powinny informować o bezpośrednich i pośrednich wpływach turystyki, przyczynach tych wpływów, zagadnieniach globalnych i lokalnych, sprawach krótko- i długofalowych oraz właściwych działaniach na danym obszarze. Sektor prywatny, a szczególnie biura turystyczne mogłyby dostarczać klientom – turystom - informacji w szerszym zakresie: o kwestiach turystyki zrównoważonej, zachęcić do ochrony przyrody, unikania negatywnych wpływów na różnorodność biologiczną i dziedzictwo kulturowe, by uszanować narodowe prawodawstwo odwiedzanego obszaru, a także tradycje lokalnej społeczności.
Edukacja i podnoszenie świadomości są niezbędne także na wszystkich szczeblach rządzenia. Powinna ona obejmować procesy poprawy wzajemnego zrozumienia pomiędzy odpowiednimi ministerstwami, ustalanie wspólnych i innowacyjnych stanowisk wobec spraw turystyki i środowiska. Jest to również istotne dla podnoszenia świadomości w środowisku naukowym, odpowiedzialnym za szkolenia i badania zagadnień odnoszących się do zrównoważonej turystyki.

Przykład: Udział centrów informacyjnych w zrównoważonej turystyce na obszarach chronionych (przykład zatoki Strymonikos)

Główna rola Centrum polega na udzielaniu informacji i podnoszeniu świadomości społecznej w zakresie funkcji i walorów obszarów przybrzeżnych, używając jako przykładów zatoki Strymonikos i zatoki Ierissos, których zróżnicowana strefa przybrzeżna jest typowa dla Grecji. Jest to pierwsze Centrum Informacyjne w Grecji, które doskonale sobie radzi ze sprawami związanymi ze strefą przybrzeżną.


Centrum Informacyjne Strymonikos

Więcej informacji o tym przykładzie


Przykład: Strategia na rzecz świadomości społecznej, Rezerwat Biosfery w Delcie Dunaju (DDBR)

Różne grupy ludzi prowadzą interesy w delcie Dunaju lub w ten czy inny sposób wpływają na nią. Strategia na rzecz świadomości społecznej w DDBR została stworzona po to, by wesprzeć ochronę i zrównoważone zarządzanie naturalnymi zasobami delty Dunaju, przy zwiększaniu korzyści społeczno-gospodarczych dla ludności lokalnej oraz równoważeniu finansowym DDBR poprzez wdrażanie zintegrowanego i jasno sprecyzowanego planu działań na rzecz świadomości społecznej.


Centrum informacji dla odwiedzających

Więcej informacji o tym przykładzie

 


Monitoring

 


This site is optimized for viewing with Internet Explorer 4 and higher
Top