Przykład: Strategia na rzecz świadomości społecznej, Rezerwat Biosfery w Delcie Dunaju

Strategia na rzecz świadomości społecznej – główny instrument rozwijania świadomości społecznej, edukacji ekologicznej i komunikacji wśród osób zaangażowanych w Rezerwacie Biosfery w Delcie Dunaju.

Cele Strategii na rzecz świadomości społecznej:
Celem Strategii jest wspieranie ochrony i zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi w delcie Dunaju, przy jednoczesnym zwiększaniu korzyści społeczno-gospodarczych dla ludności lokalnej oraz równoważeniu finansowym DDBRA poprzez wdrażanie zintegrowanego i jasno sprecyzowanego planu działań na rzecz świadomosci społecznej.

Potrzeby Strategii na rzecz świadomości społecznej:
DDBRA określiła zasadnicze potrzeby Strategii na rzecz świadomości społecznej. Są one utożsamiane z kilkoma różnymi zagadnieniami, wśród których znajdują się:
Krytyczny stan ważnych dla ogółu naturalnych zasobów delty Dunaju i potrzeba kontynuacji w wykorzystaniu różnych mechanizmów zajmowania się nimi.
Uznanie centralnej roli lokalnych społeczności i organizacji w skutecznym zarządzaniu i rozwoju DDBR.
Ogólny brak wiedzy na temat DDBRA, DDBR i zagadnień ochrony środowiska nie tylko wśród miejscowej ludności i organizacji, ale również na szczeblu krajowym i międzynarodowym.
Negatywny wizerunek DDBRA wśród lokalnej ludności.
Potrzeba poprawy w zakresie uszeregowania pod względem ważności oraz koordynacji działań na rzecz świadomosci społecznej w DDBRA i w obrębie delty Dunaju.
Okazja do promocji DDBRA w 10 rocznicę utworzenia oraz praca przy projekcie GEF.
Większe korzyści wynikające z podnoszenia świadomości społecznej w zakresie zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego obszaru.

Przygotowanie Strategii:
Przygotowanie Strategii zostało sfinansowane przez Projekt GEF o Różnorodności Biologicznej w Delcie Dunaju i ułatwione dzięki międzynarodowej organizacji ochrony przyrody Międzynarodowa Fauna i Flora. Strategia została przygotowana między październikiem 1999 a majem 2000 r. Warto zwrócić uwagę na kilka ważnych aspektów dotyczących sposobu przygotowywania Strategii:
Jest to pierwsza w Rumunii Strategia na rzecz świadomości społecznej przygotowana dla jakiegoś obszaru.
W przygotowaniach wzięło aktywny udział wiele zainteresowanych stron.
Opinie uczestników pomogły w stworzeniu bardziej zintegrowanej, efektywnej i możliwej do zaakceptowania Strategii.
DDBRA uświadomiła sobie znaczenie konsultacji z zainteresowanymi stronami w procesie podejmowania decyzji i tworzenia polityki.
Bezpośrednie stanowiska zostały zaprezentowane po to, żeby były efektywne w rozwiązywaniu konfliktów, kształtowaniu postaw, budowaniu partnerstwa i upowszechnianiu informacji.
Podjęto szeroko zakrojone podejście do problemu świadomości społecznej, określając potrzeby wielu różnych organizacji i mechanizmy, które mogą być stosowane do podnoszenia świadomości nie tylko w DDBRA i w delcie Dunaju, ale również w obszernym zakresie zagadnień społecznych i środowiskowych.
Jest to dopiero pierwszy krok na drodze wzrastającego zaangażowania stron w DDBRA, dzielenia się informacjami i podejmowania dialogu; jest wciąż wiele do zrobienia i wiele kwestii wymaga poprawy.

Zagadnienia kluczowe
Określono pewną ilość kluczowych zagadnień, którymi zajmie się Strategia na rzecz świadomości społecznej. Zostały one uznane za kwestie priorytetowe przez organizacje uczestniczące w przygotowaniu Strategii i personel DDBRA, a także rozpoznane w oparciu o dotychczasowe doświadczenia w pracy w delcie Dunaju (począwszy od działań projektu GEF, DDI, BirdLife International itp.).

Dwanaście kluczowych zagadnień Strategii na rzecz świadomości społecznej to:
1. Zanieczyszczenia
2. Zrozumienie przyczyn powołania DDBR
3. Publiczny wizerunek DDBRA
4. Trudności społeczne i gospodarcze miejscowej ludności
5. Komunikacja wewnętrzna w obrębie DDBRA
6. Komunikacja pomiędzy DDBRA i lokalnymi zainteresowanymi stronami
7. Zakres różnych organów administracyjnych zaangażowanych w zarządzanie DDBR
8. Edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej
9. Interpretacja prawa
10. Wykorzystanie zasobów naturalnych
11. Niewykorzystany potencjał turystyki
12. Zachowanie lokalnej kultury i tradycji

Docelowa grupa odbiorców (zainteresowane strony)
Różne grupy ludzi prowadzą interesy w delcie Dunaju lub w ten czy inny sposób wpływają na nią. Strategia na rzecz świadomości społecznej DDBRA została stworzona po to, by dotrzeć do jak najszerszej grupy osób, lecz jest niezbędne, by świadomość społeczna została podniesiona w pewnych kluczowych grupach. Kryteria wykorzystane do zidentyfikowania priorytetowych grup docelowych obejmują:

Poziom bezpośredniego wpływu grupy na deltę Dunaju
Zdolność grupy do wywierania wpływu na deltę Dunaju (w rozumieniu ekologicznym, społecznym, ekonomicznym, politycznym i prawnym)
Zakres, do jakiego muszą się zmienić poglądy i zachowania grupy, aby umożliwić efektywną ochronę i utrzymanie DDBR.

Priorytet Docelowa grupa odbiorców
Nadrzędny

Lokalni mieszkańcy (wszystkie społeczności w DDBR, zwłaszcza ludzie korzystający z zasobów delty Dunaju. Turyści podejmujący decyzje ustawodawcze i wykonawcze, włączając władze samorządowe Tulcei, rząd, polityków)

Wysoki DDBRA (personel administracyjny i strażnicy)
Mass media (gazety, radio, telewizja)
Krajowe i międzynarodowe instytucje dotujące
Children, students and teachers
Władze lokalne
Średni Specjaliści
Grupy religijne
Mieszkańcy Tulcei
Dzieci, studenci i nauczyciele
Ludzie starsi
Niski Grupy na poziomie krajowym
Partnerzy zagraniczni
   

Zbieranie informacji
Głównymi źródłami informacji są: publiczne spotkania, warsztaty, spotkania w cztery oczy, e-maile, listy.

Metody komunikacji pomiędzy zaangażowanymi stronami
Plan działań władz Rezerwatu Biosfery w delcie Dunaju charakteryzuje czynności, które należy podjąć, by umożliwić wdrożenie Strategii na rzecz świadomości społecznej. Są one zgrupowane tak, by wyjść naprzeciw dwunastu kluczowym zagadnieniom, na które Strategia jest ukierunkowana. Działania opisano przy wykorzystaniu wiadomości lub informacji, które DDBRA zamierza przekazać, by poprawić komunikację i dostęp do informacji oraz podnieść świadomość społeczną.

Dla każdej wiadomości określona została grupa odbiorców lub grupa osób zaangażowanych. Każda grupa docelowa może wymagać innego sposobu dostarczenia lub transmisji wiadomości, na co wskazują mechanizmy w planie działań.

   
Sposób Opis
Ulotki Ulotki łatwo wyprodukować i mogą one dostarczać informacje lub promować określone zagadnienia wsród różnych odbiorców
Programy radiowe Radio jest jednym z najbardziej efektywnych sposobów docierania do lokalnych społeczności w delcie Dunaju, a także innych miejscowych i krajowych odbiorców. DDBRA będzie wykorzystywać wiadomości radiowe oraz cykliczne audycje radiowe do przekazywania informacji i zagadnień odnoszących się do DDBR.
Materiały informacyjne Niektóre zagadnienia lub informacje skierowane do pewnych grup muszą być przygotowane w odpowiedniej formie. DDBRA przygotuje materiały informacyjne, jeśli tylko zostaną zgłoszone specyficzne potrzeby – na przykład jeśli społeczności lokalne zażyczyłyby sobie więcej podstawowych informacji na temat połowu ryb lub jeśli turyści potrzebowaliby informacji na temat transportu lub obiektów w delcie Dunaju. Forma i zawartość materiałów będzie różna w zależności od poruszanych kwestii i określonej grupy odbiorców.
Komunikaty prasowe DDBRA będzie przygotowywać komunikaty prasowe do wykorzystania przez środki masowego przekazu, związane z bieżącymi wydarzeniami. Będą one kierowane do tych mediów, które są najbardziej efektywne w docieraniu do głównej grupy odbiorców.
Raporty DDBRA będzie przygotowywać szczegółowe raporty techniczne na temat konkretnych kwestii, o ile będzie to potrzebne. Raporty te będą najczęściej skierowane do określonych grup lub organizacji i zapewnią zasadnicze informacje ogólne na temat zagadnień.
Spotkania w cztery oczy Osobiste spotkania będą podstawą mechanizmów wszystkich działań DDBRA, zapewniając efektywną i zrozumiałą wzajemną komunikację pomiędzy grupami. Jest to szczególnie ważne w odniesieniu do społeczności lokalnej zamieszkującej deltę Dunaju, gdzie znaczącą rolę w komunikacji odgrywają strażnicy.
E-mail E-maile będą znaczącą i efektywną metodą komunikacji i wymiany informacji między grupami, szczególnie na szczeblu międzynarodowym i wśród grup ściśle i regularnie współpracujących z DDBRA (np. sponsorami projektów, krajowymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami)..
Spotkania publiczne Spotkania publiczne będą potrzebne do otwartych dyskusji i prezentacji wśród konkretnych grup – na przykład miejscowego biznesu i przedstawicieli społeczności lokalnej. W szczególności mogą oni zaoferować bardziej osobiste forum wymiany informacji wraz ze sposobnością do dyskusji między sektorami, która nie jest możliwa przy zastosowaniu innych form.
Konferencje prasowe Konferencje prasowe oferują efektywny sposób bezpośreniej i dwukierunkowej komunikacji z mediami oraz dyskusji o poszczególnych kwestiach z kilkoma grupami jednocześnie.
Artykuły w prasie Artykuły w prasie na temat kluczowych zagadnień są dodatkowym sposobem docierania do szerokiego grona odbiorców, zarówno na poziomie lokalnym, jak i krajowym.
Programy TV Programy telewizyjne na temat kluczowych zagadnień również są dodatkowym sposobem docierania do szerokiego grona odbiorców, zarówno na poziomie lokalnym, jak i krajowym.
Listy Listy są efektywnym sposobem przekazywania kluczowych informacji poszczególnym osobom, zwłaszcza dotyczących nadchodzących lub ostatnich wydarzeń.
Warsztaty Warsztaty są metodą przeznaczoną dla stosunkowo niewielkiej grupy, by mogła wnikliwie przedyskutować i dowiedzieć się czegoś na temat specyficznych zagadnień. W szczególności pozwalają one na doskonalenie zasadniczych umiejętności i osiąganie konsensusu w zakresie kluczowych zagadnień.
Strona internetowa DDBRA Strona internetowa jest potencjalnym mechanizmem upowszechniania informacji na poziomie krajowym i międzynarodowym, szczególnie w podkreślaniu znaczenia delty Dunaju, a także dzieleniu się doświadczeniami DDBRA, z których można się czegoś nauczyć. Strona internetowa jest efektywnym sposobem promocji delty Dunaju i prac DDBRA poza granicami Rumunii.
Wydarzenia krajowe i lokalne Krajowe i lokalne wydarzenia stwarzają DDBRA możliwość utrzymywania kontaktów z większą grupą odbiorców na poziomie lokalnym lub krajowym. Początkowo będą to prawdopodobnie wydarzenia organizowane w określonym celu (np. festiwale rybackie, 10 rocznica istnienia DDBRA). Wydarzenia europejskie lub międzynarodowe także mogą być wykorzystane do zademonstrowania znaczenia delty Dunaju w ujęciu globalnym.


mapa Delty Danube