Jesteś tutaj: / Praktyka / Narzędzia / Ocena wpływów

Ocena wpływów

Działania antropogeniczne wpływają w określony sposób na środowisko nadmorskie i turystyka nie stanowi tu wyjątku. Ocena wpływów jest procesem polegającym na analizie i ewaluacji skutków każdego działania (takiego jak budowa obiektów turystycznych: hoteli, domków letniskowych, publicznych plaż, autostrad itd. w środowisku nadmorskim czy w oparciu o naturalne zasoby, kulturę, gospodarkę itd.). Bez odpowiedniej wiedzy i uświadomienia sobie negatywnych rezultatów, jakie mogą pojawić się w przyrodzie, nie byłoby możliwe planowanie i wprowadzanie jakichkolwiek efektywnych, rozsądnych sposobów ukierunkowanych na ochronę jakości środowiska nadmorskiego i życia ludzkiego.
Jedynym prawnie uznanym narzędziem stosowanym obecnie w praktyce do oceniania negatywnych skutków konkretnych projektów w środowisku jest ocena oddziaływania na środowisko (EIA – Environmental Impact Assessment). Procedura, która poszerza koncepcje i zasady leżące u podłoża EIA, nazywana jest strategiczną oceną środowiskową (SEA – Strategic Environmental Assessment).
Istnieje także kilka innych narzędzi i instrumentów stosowanych do oceny wpływów na środowisko nadmorskie i ludzi, na przykład ocena ryzyka itp.

 

 

 

 

 

 

Ocena oddziaływania na środowisko (EIA):

Ocena oddziaływania na środowisko jest zintegrowanym i systematycznym procesem, stosowanym do rozpoznania efektów, jakie niosą ze sobą projekty rozwoju. W wyniku dyrektywy 85/337/EEC (poprawionej w 1997 r.) trwa obecnie procedura ustawodawcza w Unii Europejskiej, by zastosować EIA do oceny skutków niektórych publicznych i prywatnych projektów, które prawdopodobnie będą miały znaczące wpływy na środowisko. Aby mogła sprecyzować ocenę, EIA wymaga podjęcia drobiazgowych badań. Mogą one być przeprowadzone w terenie lub w biurze, w zależności od charakteru / skali projektu.
słowniczek

Główne cele EIA w kontekście turystyki zrównoważonej w regionach nadmorskich to (UNDP 2003):

  • Uświadamianie decydentom znaczących skutków proponowanych projektów dla środowiska;
  • Przedstawianie alternatywnych rozwiązań o różnych wpływach na środowisko;
  • Ustalanie, jak uniknąć lub zmniejszyć zniszczenia w środowisku, a także inne wpływy na regiony nadmorskie;
  • Zapobieganie degradacji wybrzeża poprzez obowiązkowe wdrażanie realnych alternatyw i środków łagodzących;
  • Ujawnianie społeczeństwu powodów, dla których zaaprobowano projekt mający znaczące skutki w środowisku;
  • Rozwijanie współpracy między zaangażowanymi stronami;
  • Umożliwianie publicznego udziału w procesie podejmowania decyzji związanych z obszarem nadmorskim.

Strategiczna ocena środowiskowa (SEA):

Strategiczna ocena środowiskowa jest procedurą na wysokim poziomie, która rozszerza koncepcję i zasady leżące u podłoża EIA, lecz zwykle stosowane do polityki, planów, programów i projektów grupowych. SEA zapewnia potencjalną możliwość uniknięcia przygotowania i wdrożenia nieodpowiednich planów, programów, projektów i pomaga w identyfikacji. Służy temu ewaluacja alternatywnych projektów i identyfikacja efektów kumulacyjnych. SEA dzieli się na dwa główne rodzaje: SEA sektorową (stosowaną, gdy w obrębie jednego sektora wiele nowych projektów kończy się niepowodzeniem) oraz SEA regionalną (wykorzystywaną, gdy w obrębie jednego regionu planowany jest duży rozwój gospodarczy).
(źródło definicji: Komisja Europejska 1999. Włączanie względów ekologicznych do rozwoju i współpracy gospodarczej. Pierwsza wersja 1.0. Słownika Słownika Brukselskiego) (oparte na UNDP 2003 i Participatory_SEA.pdf)

W kontekście turystyki zrównoważonej w obszarach nadmorskich proces SEA powinien dokonać analizy następujących elementów: istniejących problemów (ekologicznych i zdrowotnych) w regionie nadmorskim rozwiązywanych przez proponowaną strategię; dążeń i celów strategii; ich związku ze zrównoważeniem; kluczowych alternatyw wobec strategii; środowiskowych i zdrowotnych wpływów zakładanych sposobów wdrażania oraz systemu monitorowania potencjalnych wpływów odnoszących się do strategii.Monitoring

 


This site is optimized for viewing with Internet Explorer 4 and higher
Top