Wskaźniki stworzone przez europejską inicjatywę VISIT

A) Wskaźniki do wdrażania koncepcji zrównoważenia
Pytania kluczowe dotyczące zrównoważenia:

 • Czy zarządzanie środowiskiem i narzędzia monitoringu są efektywne i ewaluowane, aby bardziej integrować strategię turystyki?
 • Czy w procesie biorą udział różne podmioty?

Pytania kluczowe dotyczące jakości regionu:

 • Czy istnieje system nieustannego dokumentowania i monitorowania, stworzony po to, by poprawić lub utrzymać jakość miejsca turystycznego?
Nr Opis wskaźnika Jak mierzyć, dalsze instrukcje
A-1 Istnienie lokalnej polityki zwiększającej zrównoważenie w miejscu docelowym Istnienie decyzji strategii politycznej (Tak/Nie)
Istnienie planu działania (Tak/Nie)
Liczba następujących zagadnień uwzględnionych w planie działania: transport, zagospodarowanie terenu, kwestie różnorodności biologicznej, energii, wody, odpadów, kwestie społeczne i ekonomiczne
A-2 Zaangażowanie stron Czy wszystkie zainteresowane strony są nieustannie zaangażowane w projektowanie, rewidowanie i monitorowanie strategii zrównoważenia? (Tak/Nie)
Czy jest zatrudniony dodatkowy personel do wdrażania (liczba personelu)
A-3 Istninie spisu interesujących miejsc kulturalnych np. pomniki, budynki, miejsca dziedzictwa kulturowego UNESCO (Tak/Nie)
A-4 Istnienie spisu interesujących miejsc przyrodniczych np. obszary chronione, siedliska, obszary szczególnie wrażliwe, tereny objęte siecią Natura 2000 (Tak/Nie)
A-5 Liczba obiektów turystycznych posiadających oznaczenia ekologiczne lub obiektów stosujących systemy zarządzania przyjazne dla środowiska (takie jak EMAS lub ISO 14000) Włącznie z hotelami, restauracjami, polami namiotowymi i innymi usługami turystycznymi
A-6 Liczba miejsc monitorowanych przez system Błękitnej Flagi i ogólna liczba kąpielisk (w stosownych przypadkach)  

 

Wskaźniki do charakterystyki środowiska
B1. Transport turystyczny (możliwość dotarcia do miejsca docelowego i podróż powrotna, lokalne możliwości poruszania się)
Pytania kluczowe dotyczące zrównoważenia:

 • Czy obniża się poziom "obciążenia transportu w wyniku turystyki"?
 • Czy turyści docierają do miejsca docelowego za pomocą bardziej zrównoważonych środków transportu? Obecna sytuacja i ewolucja w czasie, aby zauważyć, czy następuje zmiana w kierunku równoważenia.
 • Czy wydłuża się czas pobytu? Czy więcej jest turystów przyjeżdżających na jeden dzień, czy na dłużej?
 • Jakie są główne środki transportu, z których korzystają turyści w czasie swojego pobytu?

Pytania kluczowe dotyczące jakości regionu:

 • Jaki jest wpływ transportu na hałas, jakość powietrza, korki uliczne?
Nr Opis wskaźnika Jak mierzyć, dalsze instrukcje
B1-1 Udział środków transportu przyjaznych dla środowiska we wszystkich przyjazdach Ilu turystów (pozostających przynajmniej na jedną noc) wykorzystało następujące środki transportu: samochód, samolot, pociag, autobus, statek lub rower, aby dotrzeć do miejsca docelowego (w stosownych przypadkach ogólna liczba na rok, procent w przypadku ankiet wśród gości lub danych szacunkowych). Ilu gości przyjeżdżających na jeden dzień skorzystało z następujących środków transportu: samochód, samolot, pociag, autobus, statek lub rower, aby dotrzeć do miejsca docelowego (w stosownych przypadkach ogólna liczba na rok, procent w przypadku ankiet wśród gości lub danych szacunkowych).
B1-2 Liczba pobytów jednodniowych na km² Miesięczne zestawienie jednodniowych pobytów gości (ogólne liczby, jeśli brak dostępnych danych z ankiet poprzednich gości lub danych szacunkowych). Miesięczne zestawienie posiłków sprzedanych w restauracjach (jeśli dane są dostępne)
B1-3 Lokalne możliwości przemieszczania się Miesięczne zestawienie liczby pasażerów przewożonych przez publiczny transport lokalny. Procent miejsc zakwaterowania, obiektów turystycznych i innych turystycznych atrakcji, do których można dotrzeć za pomocą transportu publicznego (mniej niż 10 minut potrzebne na dotarcie pieszo do przystanku/stacji). Dodatkowe środki transportu, przygotowane specjalnie dla turystów (rodzaj transportu i liczba miejsc dla pasażerów dostępna na miesiąc).

 

B2. Pojemność środowiska – zagospodarowanie terenu, różnorodność biologiczna i rozrywki turystyczne
Pytania kluczowe dotyczące zrównoważenia:

 • Jaka część terenu jest wykorzystana pod turystyczne miejsca zakwaterowania?
 • Jaki obszar zajmują domki letniskowe?
 • Czy miejscowość próbuje chronić i zabezpieczać tereny naturalne?
 • Jaki jest wpływ różnych działań turystycznych na różnorodność biologiczną?

Pytania kluczowe dotyczące jakości regionu:

 • Jaki jest stopień bezładnej zabudowy miejskiej, obniżającej atrakcyjność miejsca?
 • Ile jest obszarów naturalnych podnoszących atrakcyjność miejsca?

Miejscowości przybrzeżne:
Pytania kluczowe dotyczące zrównoważenia:

 • Jakie jest obciążenie systemów wodnych (miejscowości nad morzem i nad jeziorem)?

Pytania kluczowe dotyczące jakości regionu:

 • Czy wybrzeża są zagrożone zbytnim zatłoczeniem?

Miejscowości górskie:
Pytania kluczowe dotyczące zrównoważenia:

 • Jakie jest obciążenie turystyczne w miejscowości górskiej?

Pytania kluczowe dotyczące jakości regionu:

 • Czy miejscowość górska jest zagrożona zbytnim zatłoczeniem?
Nr Opis wskaźnika Jak mierzyć, dalsze instrukcje
B2-1 Maksymalne zagęszczenie ludności na km² (w szczycie sezonu) Zestawienie ogólnej liczby ludności (włączając turystów) w miesiącu
B2-2 Miejsca do spania w domkach letniskowych (jako % ogólnej liczby miejsc zakwaterowania) Możliwości noclegowe (w zakresie zakwaterowania)
B2-3 Stosunek obszarów zabudowanych do terenów naturalnych Rodzaje terenów w miejscu docelowym (zabudowany, zarezerwowany pod budowę, teren zielony, las, woda, inny) w km²
B2-4 Wielkość obszarów naturalnych będących pod ochroną (jako % ogólnej powierzchni miejsca docelowego) Ogólna wielkość naturalnych obszarów chronionych (bez względu na stopień ochrony) w km²
B2-5 Evolution of different leisure time activities with intensive use of resources
 • Ogólna wielkość pól golfowych (w km²)
 • Liczba korzystających z pól golfowych rocznie
 • Liczba armatek śnieżnych
 • Obszar pokryty sztucznym śniegiem
 • Wydajność wyciągów, kolejek linowych i innych tego typu urządzeń transportowych (w ilości osób na metr wysokości rocznie)
 • Liczba turystów przewożonych helikopterami
 • Wydajność portów i przystani (liczba łodzi motorowych)
 • Ilość ekwipunku do uprawiania sportów wodnych takich jak hydro speed lub podobnych
B2-6 Procent naturalnej linii brzegowej (w stosownych przypadkach) Procent długości naturalnej linii brzegowej (niezabudowanej w strefie 1 km od wody) w ogólnej długości linii brzegowej

 

B3. Zużycie energii
Pytania kluczowe dotyczące zrównoważenia:

 • Na ile efektywne jest zużycie energii w miejscu docelowym (ogólna ilość energii zużytej przez turystykę oraz źródła energii)?

Pytania kluczowe dotyczące jakości regionu:

 • Brak zagadnień bezpośrednio dotyczących jakości – lecz konieczne jest zmniejszanie wpływu na zmiany klimatyczne, które mogą przynosić długofalowe konsekwencje w zakresie jakości miejsca docelowego.
Nr Opis wskaźnika Jak mierzyć, dalsze instrukcje
B3-1 Procent energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii (w całym miejscu turystycznym, wytwarzanej na miejscu lub sprowadzanej) Stosunek rocznego zużycia energii pokrywanego przez zasoby odnawialne.
B3-2 Energia zużywana przez różne rodzaje turystyki i na turystę Ogólne roczne zużycie energii przypadające na rodzaj usługi turystycznej (zakwaterowanie, udogodnienia, sport, środki transportu turystycznego) podzielone przez ogólną liczbę osób korzystających z danego rodzaju usługi.

 

B4. Zużycie wody
Pytania kluczowe dotyczące zrównoważenia:

 • Jakie jest obciążenie lokalnych zasobów wody?

Pytania kluczowe dotyczące jakości regionu:

 • Czy istnieją wystarczające zasoby wody dla turystów?
 • Czy zasoby wodne (wody powierzchniowe i gruntowe) są dobrej jakości?
Nr Opis wskaźnika Jak mierzyć, dalsze instrukcje
B4-1 Zrównoważone wykorzystanie zasobów wodnych Stosunek wody sprowadzanej (rurociągi, statki itp.) lub pochodzącej z przetworzonej wody morskiej do ogólnych zasobów wody. Zestawienie przeciętnego rozwoju wód gruntowych w ciągu ostatnich 5 lat (w cm +/-).
B4-2 Odsetek gospodarstw domowych i obiektów podłączonych do instalacji odprowadzania ścieków Odsetek gospodarstw domowych i obiektów podłączonych do instalacji odprowadzania ścieków


B5. Gospodarka odpadami trwałymi
Pytania kluczowe dotyczące zrównoważenia:

 • Czy istnieje efektywny system gospodarowania odpadami?

Pytania kluczowe dotyczące jakości regionu:

 • Czy istnieją dzikie wysypiska śmieci i negatywne skutki zdrowotne odprowadzania odpadów (np. spowodowane spalaniem śmieci)?
Nr Opis wskaźnika Jak mierzyć, dalsze instrukcje
B5-1 Odsetek odpadów trwałych gromadzonych do recyclingu Odsetek gospodarstw domowych, w których odpady trwałe są segregowane do recyclingu
Odsetek zgromadzonych odpadów trwałych przeznaczonych do recyclingu w porównaniu z ogólną ilością odpadów trwałych
B5-2 Ogólna ilość odpadów trwałych składowanych i/lub spalanych (w tonach) Ogólna ilość odpadów trwałych składowanych i/lub spalanych (w tonach)
B5-3 Miesięczne zestawienie produkcji odpadów Miesięczne zestawienie produkcji odpadów

 

C. Wskaźniki do charakterystyki społecznej i kulturowej
Pytania kluczowe dotyczące zrównoważenia:

 • Czy poprawiają się warunki życia lokalnej społeczności?
 • Czy rozwój kierowany jest przez wpływy zewnętrzne?

Pytania kluczowe dotyczące jakości regionu:

 • Czy turyści czują się akceptowani przez miejscowych?
 • Jaki jest ogólny poziom bezpieczeństwa turystów?

Nr Opis wskaźnika Jak mierzyć, dalsze instrukcje
C-1 Odsetek pracowników pochodzących spoza miejsca turystycznego w ogólnej liczbie zatrudnionych w turystyce Odsetek pracowników sezonowych pochodzących spoza miejsca turystycznego w ogólnej liczbie zatrudnionych w turystyce
C-2 Przeciętna długość kontraktu personelu zatrudnionego w turystyce  
C-3 Odsetek terenów posiadanych przez osoby pochodzące z zewnątrz  
C-4 Liczba zgłoszonych kradzieży  
C-5 Odsetek turystów w stosunku do ludności miejscowej  

 

D. Wskaźniki do charakterystyki ekonomicznej
Pytania kluczowe dotyczące zrównoważenia:

 • Jaka jest rentowność sektora turystycznego?

Pytania kluczowe dotyczące jakości regionu:

 • Czy gospodarka jest uzależniona od sektora turystycznego?
 • Czy istnieją wahania sezonowe w dochodach z turystyki?
Nr Opis wskaźnika Jak mierzyć, dalsze instrukcje
D-1 Wahania sezonowe w zatrudnieniu związanym z turystyką Zatrudnienie związane z turystyką w sezonie szczytu/poza szczytem w ogólnym zatrudnieniu w miejscu docelowym
D-2 Udział turystyki w ogólnym PKB miejsca docelowego  
D-3 Sezonowe wahania w wykorzystaniu miejsc zakwaterowania Miesięczne zestawienie wykorzystanych noclegów w miejscu turystycznym
D-4 Ogólna wydajność zakwaterowania na osobę ludności miejscowej  
D-5 Przeciętna długość pobytu