Jesteś tutaj: / Dlaczego / Korzyści płynące ze zrównoważonej turystyki nadmorskiej

 

Korzyści ekonomiczne

Główne pozytywne wpływy ekonomiczne zrównoważonej turystyki (nadmorskiej) są związane z zarabianiem na wymianie z obcymi krajami, wkładem w dochody rządowe, generowaniem zatrudnienia i perspektyw biznesowych. Przedstawionych jest tutaj tylko kilka najważniejszych korzyści ekonomicznych, jakie przynosi turystyka zrównoważona. Dalsze informacje na ten temat można znaleźć na stronach internetowych Światowej Komisji Turystyki i Podróży.


 
Zarabianie na wymianie z obcymi krajami

Wydatki na turystykę, eksport i import odpowiednich dóbr i usług generują dochód kraju gospodarza. Turystyka jest głównym źródłem zarabiania na wymianie z obcymi krajami przynajmniej dla 38% wszystkich krajów. (Światowa Organizacja Turystyki).

Udział w dochodach budżetowych

Dochody rządów z sektora turystycznego mogą być sklasyfikowane jako udziały bezpośrednie i pośrednie. Bezpośrednie pochodzą z podatków od dochodów z zatrudnienia w turystyce i biznesie turystycznym oraz bezpośrednich opłat na turystykę takich jak podatek ekologiczny lub opłaty lotniskowe. Wpływy pośrednie pochodzą z podatków i opłat celnych za dobra i usługi dostarczane turystom. Przykładem mogą być tutaj podatki od upominków, alkoholu, restauracji itd.

Generowanie zatrudnienia

Gwałtowna ekspansja międzynarodowej turystyki doprowadziła do znaczącego wygenerowania zatrudnienia. Na przykład sam tylko sektor zakwaterowania hotelowego w 1995 r. dostarczył około 11,3 miliona miejsc pracy na świecie. Turystyka może tworzyć miejsca pracy bezpośrednio, poprzez zatrudnienie w hotelach, restauracjach, korporacjach taksówkowych czy przy sprzedaży pamiątek oraz pośrednio - poprzez dostarczanie dóbr i usług potrzebnych firmom związanym z turystyką. Według Światowej Organizacji Turystyki (WTO)turystyka zatrudnia około 7% pracowników na świecie.

Pobudzanie inwestowania w infrastrukturę

Turystyka może skłonić lokalne rządy do podnoszenia jakości infrastruktury poprzez budowanie lepszych systemów kanalizacji i odprowadzania ścieków, dróg, elektryczności, sieci telefonicznych i komunikacji publicznej. Wszystko to może poprawić poziom życia mieszkańców, a także ułatwić turystykę.
Zobacz studium przypadku Słowenia

Zobacz studium przypadku Słowenia

Udziały w gospodarce lokalnej

Turystyka może być znaczącą, a nawet zasadniczą częścią gospodarki lokalnej. Ponieważ środowisko naturalne jest podstawowym elementem wśród atutów przemysłu turystycznego, dochody z turystyki często są wykorzystywane do mierzenia wartości ekonomicznej obszarów chronionych. Jednak istnieją inne lokalne dochody, których nie da się tak łatwo obliczyć, jako że nie wszystkie wydatki turystyczne są oficjalnie rejestrowane w statystykach makroekonomicznych. Pieniądze z turystyki pochodzą także z nieformalnego zatrudnienia, np. ulicznych handlarzy czy niezarejestrowanych przewodników. Pozytywną stroną tego typu zatrudnienia jest to, że pieniądze wracają do lokalnej gospodarki i mają duży, mnożnikowy efekt, gdy są wydawane ponownie setki razy. Światowa Komisja Turystyki i Podróży szacuje, że turystyka generuje pośrednie udziały równe 100% wydatków bezpośrenich.

Bezpośrednie nakłady finansowe na ochronę przyrody

Turystyka może bezpośrednio przyczyniać się do ochrony wrażliwych obszarów i siedlisk. Dochody z opłat za bilety do parku lub z podobnych źródeł mogą być przeznaczone w szczególności na ochronę i zarządzanie obszarami wrażliwymi pod względem ekologicznym. Niektóre rządy gromadzą pieniądze w sposób pośredni i bardziej dalekosiężny, który nie łączy się z konkretnym parkiem czy obszarem chronionym. Opłaty za wstęp, podatki od dochodów, podatki od sprzedaży lub wynajmu wyposażenia rekreacyjnego i opłaty za pozwolenia na działalność taką jak polowanie czy wędkowanie mogą dostarczyć rządowi funduszy potrzebnych do zarządzania bogactwami naturalnymi.

Korzyści ze współzawodnictwa

Coraz więcej biur turystycznych przyjmuje aktywne stanowisko wobec zrównoważenia. Nie tylko dlatego, że konsumenci tego od nich oczekują, ale także dlatego, że są świadomi, iż w dalszej perspektywie nienaruszone miejsca docelowe są zasadniczą sprawą dla przetrwania przemysłu turystycznego. Coraz więcej z nich woli pracować z dostawcami, którzy działają w sposób zrównoważony, np. oszczędzając wodę i energię, szanując lokalną kulturę i wspierając dobrobyt lokalnej społeczności. W 2000 r. przy wsparciu UNEP została powołana międzynarodowa Inicjatywa Biur Podróży na rzecz Turystyki Zrównoważonej Tour Operators initiative for Sustainable Tourism.


Przykłady


Najlepszym przykładem jest Narodowy Park w Abruzzo (Włochy) do którego trafia co roku 1-2 miliony odwiedzających.
Więcej linków: www.initaly.com/ ; www.regione.abruzzo.it

 

W Grecji przykładem, który może być wykorzystany, jest Dadia las ;
Więcej linków: www.wwf.gr

 

Monitoring

 


This site is optimized for viewing with Internet Explorer 4 and higher
Top