Tour Operators Initiative for Sustainable Tourism

Inicjatywa Biur Podróży na rzecz Turystyki Zrównoważonej jest organizacją ochotniczą i niedochodową, otwartą dla wszystkich biur turystycznych, bez względu na ich wielkość i położenie geograficzne. Dwudziestu dwóch członków zobowiązuje się do zrównoważonego rozwoju jako istoty swojej działalności gospodarczej i do wspólnej pracy, poprzez codzienną działalność, nad promowaniem i upowszechnianiem metod i praktyk zgodnych ze zrównoważonym rozwojem. Inicjatywa rozwija się dzięki biurom podróży i dla nich, przy wsparciu Programu Środowiskowego ONZ (UNEP), UNESCO i Światowej Organizacji Turystyki (WTO/OMT).

Od momentu założenia w 2002 r. Inicjatywa zbiera od poszczególnych członków informacje o "właściwych przykładach", w jaki sposób biuro turystyczne może efektywnie integrować zasady równoważenia w różnych obszarach swojej działalności. Przykłady zostały zebrane w raporcie "Turystyka zrównoważona – współudział biur podróży". Dają one okazję poznania różnych możliwości, spośród których biura turystyczne mogą wybierać. Raport może być przesłany z serwera przez stronę internetową Inicjatywy (www.toinitiative.org)