Dziedzictwo kulturowe

Dziedzictwo kulturowe jest sprawą zasadniczą dla rozwoju turystyki nadmorskiej. Definicję kulturowego i naturalnego dziedzictwa sformułowała Konwencja o Ochronie Światowego Dziedzictwa Naturalnego i Kulturowego (Paryż 1972):

  • "zabytki: dzieła architektury, dzieła monumentalnego malarstwa i rzeźby, elementy lub struktury grup budowli: zespoły odrębnych lub połączonych ze sobą budynków, które ze względu na swoją architekturę, jednorodność lub umiejscowienie w krajobrazie prezentują wyjątkową i uniwersalną wartość z punktu widzenia historii, sztuki lub nauki";
  • "miejsca zabytkowe: dzieła człowieka lub człowieka i przyrody oraz obszary obejmujące stanowiska archeologiczne, które prezentują wyjątkową i uniwersalną wartość z historycznego, estetycznego, etnologicznego lub antropologicznego punktu widzenia; formacje archeologiczne, inskrypcje, jaskinie i zgrupowania tych elementów, które prezentują wyjątkową i uniwersalną wartość z punktu widzenia historii, sztuki lub nauki"

Zabytki i miejsca, które odpowiadają tym definicjom, są uznane za część dziedzictwa wymagającego ochrony. Do tego celu niezbędne jest przyjęcie nowych postanowień w postaci konwencji, ustanawiającej efektywny system zbiorowej ochrony naturalnego i kulturowego dziedzictwa prezentującego wyjątkową i uniwersalną wartość, uporządkowanej i zgodnej z nowoczesnymi metodami naukowymi.

UNEP koncentruje się na wartościach kulturowych i duchowych zróżnicowania biologicznego, natomiast od osób, które organizują turystykę zrównoważoną na szczeblu lokalnym zależy, na jakie konkretne zagadnienia zwrócą uwagę w swoim środowisku. Mimo że społeczność międzynarodowa zaczyna dostrzegać nierozerwalny związek pomiędzy różnorodnością biologiczną i kulturową, na międzynarodowych spotkaniach wciąż jeszcze nie jest uznawana wartość różnorodności językowej.

"Ochrona dziedzictwa językowego ludzi i wspieranie wyrażania, kreacji i upowszechniania tego dziedzictwa w największej możliwej liczbie języków są zawarte w wytycznych do planu działania na rzecz wdrożenia Powszechnej Deklaracji Różnorodności Kulturowej UNESCO." (Powszechna Deklaracja Różnorodności Kulturowej UNESCO, Paryż 2001)