Koruma Alanları Kullanımının Düzenlenmesi

Bu alanlarda, söz edilen ekosistemlerin uzun süreli olarak korunmasını temin etmek için, faaliyetlerin birçoğu yasaklanmış veya kısıtlanmıştır. Sonraki bir mevzuat yoluyla, park veya rezervin bozulmasına neden olunabileceğinden; koruma alanlarının varolmasındaki süreklilik, herhangi bir yasa tarafından tümüyle garanti edilememektedir.
Ancak özel süreçlerle getirilen sınırlamaları zorlamak yoluyla, bir koruma alanının tahrip edilmesi (kaldırılması); tekrar kurulmasından daha güç bir duruma getirilebilir.
Bir koruma alanının bütünlüğü, halkın sahiplenmesi veya düzenleyici önlemlerle sağlanabilmektedir.
Koruma alanlarının yönetiminde 2 yol bulunmaktadır:
-merkezi yönetim,
-yerel yönetim.

'Yerel yönetim' (merkezi olmayan yönetim); koruma alanlarının, özel veya belediye sahaları üzerinde kurulu olduğu yerlerde daha çok gözlenmektedir. Yönetim kurulları; dikkate alınması gereken tüm unsurların temsilini amaçlamaktadır. Yönetim kurulları; hükümet memurlarından ile yerel yetkililerin, bilimsel kuruluşların, çevre-koruma-amaçlı sivil toplum örgütlerinin, arazi sahiplerinin ve yerel ekonomik ilgilerin temsilcilerinden oluşur.

Mevzuat; koruma alanlarında farklı bölgelerin oluşturulmasını, temel kuralların tanımlanmasını ve her bölge için uygulanabilir faaliyet kısıtlamalarını mümkün kılmalıdır.