Biyoçeşitlilik

 

 

Mali Kaynaklar (Fonlar)

Bütünleşik biyoçeşitlilik yöntemi, çoğunlukla ilave mali kaynaklar (fonlar) gerektirmektedir.

Bağış Programları

Kaynak bulma açısından en kolay görünen yol; Avrupa Komisyonu veya Dünya Bankası'nın bir mali destek kurulusu olan 'Küresel Çevre Yardımları' (Global Environmental Facility; GEF) gibi uluslararası yardım kuruluşlarına başvurmaktır. Birçok ulusal veya yarı-ulusal 'Çevre Bakanlığı', buna benzer türde yardım programları yürütmektedir. Ek olarak, siyasi partiler, sanayi veya bireylerin kurduğu bazı kuruluşlar; uygun yardım veya bağışlar sağlayabilmektedir. Bu çeşit bağış programları ile, bilgilendirme veya pazarlama kampanyaları, yerel okul öğretmenleri için kitapçıklar verilmesi, komşu bir ülkeye teknik gezi yapılması, yönetim kararları için çok gerekli verileri sağlayacak özel araştırmaların yapılması veya bölge yönetim planının geliştirilmesi çalışmaları için tam veya kısmen destek sağlanabilmektedir.

Borçlanma (Kredi Bulma)

Yerel atıksu arıtma tesisinin genişletilmesi gibi altyapı çalışmalarına ait yatırımlarda, (genel olarak; projelendirilen tesisin işletilmesi sonrasında, verilen hizmetin ücretlendirilmesi yoluyla elde edilen gelirlerden ödenmek üzere) çoğu zaman borç almak gerekir. 'Yeniden yapılanma ve kalkınma için Avrupa Bankası' (European Bank for Reconstruction and Development) gibi kalkınma bankaları, 'Nordik Çevresel Finans Birliği' (Nordic Environmental Finance Cooperation; NEFCO) veya hükümet programları; yerel (ve sürdürülebilir bir) kalkınmayı desteklemeyi amaçlayan projeler için, uygun düzeyde borç vermektedir. Ancak bu yatırımın, kazancı geri verecek olan (amortisman) sisteminin nasıl olacağını gösteren ikna edici bir 'iş planı'nın bulunması zorunludur. Bir amortisman örneği olarak; turizm faaliyetleri veya içmesuyu tesisi ile verilen hizmetten alınan yüksek su fiyatları yoluyla, yüksek gelir elde edilmesi sözkonusu olabilir.

Özel sponsorlar

Bazı durumlarda, bağışlar yoluyla yeni bilgilendirme merkezleri oluşturulabilir. Bu gerçekleşmez ise, yerel iş sahipleri veya vatandaşlar, dağıtılan malzemeler, basın bildirileri veya reklam-amaçlı yazılı eşyalar ile sponsor afişlerde yer alırsa, bu faaliyetlere maddi olarak destek sağlamaya hazır olurlar. Ancak, özel sponsorlardan destek sağlanması, bir miktar deneyim ve bilgi gerektirmektedir. Bu amaçla, bir 'halkla ilişkiler' şirketinin kiralanması yararlı olabilir. Diğer halde ise, bu faaliyetlere yoğunlaşabilecek bir üye seçimi yoluyla, işbölümüne gidilmesi mümkün olabilir.

Gönüllüler

Bilgilendirme merkezlerinin yapılması ve işletilmesinde 'gönüllü' kişilerle çalışmak; bazı kaynakların tasarruf edilmesine yardım edebilir. Bu ise, doğrudan doğruya gönüllülere iş verilmesi, 'yerel doğa koruma organizasyonu' veya 'çevre eğitimcileri birliği' gibi 'kar amacı gütmeyen' örgütlerle yakın bir bağlantı kurularak gerçekleştirilebilir. Bazı şirketlerin bir proje için nakit para desteği vermesi mümkün olmasa da, elemanlarının yılda bir gün 'iyi bir amaç' için çalışmalarına izin verebilir. 

Gereken Mali Kaynağın 6 Adımda Bulunması
 1. Bir kavramlar raporu hazırla
  (veya bir ya da daha çok sayfadan oluşan kısa bir proje tasarla)
  • geçmiş çalışmalar hakkında bilgiler (daha önce neler yapıldı, esas sorunlar nedir, niçin şu an harekete geçilmesi gerekmektedir?)
  • esas hedefler (başarılmak istenen nedir?)
  • planlanan faaliyetler
  • öngörülen zaman çizelgesi (genel ve her bir eylem için)
  • her temel faaliyet veya sonuç için tahmini bütçe
 2. Mali kaynakları belirle
  • Bağışlar

  • Uluslararası halk bağış programları:
   Internet adresi verilmekte olan 'Netcoast Mali Kaynak Rehberliği'ne (Netcoast Funding Guide) danışın (Internet Adresi: www.netcoast.nl );
   Ulusal veya yarı-ulusal programlar:
   kuruluşlara (siyasi partiler, anonim şirketler gibi) başvurmak
  • Düşük-kredili borçlanma
   (Kalkınma bankaları; hükümete ait borçlanma programları)
  • Sponsorluk ve hibeler
   (Vizyonunu veya çevreci imajını artırmak isteyen özel şirketlerle işbirliği)
  • Takas yoluyla mali kaynak bul
   (Dolaysız olarak veya kar amacı gütmeyen örgütlerle işbirliği yoluyla gönüllülerin harekete geçirilmesi)
 3. Alt-projeler oluştur  

 4. -Mali kaynakların kriterlerine uymak için projelerin, alt-projelere bölünmesini sağlayınız,
  -Kavram raporunu alınız;
  -Bir takım amaç ve faaliyetlerini, belirlemiş olduğunuz kaynak programlarının amaç ve odakları ile uyuşmasını sağlayınız;
  Bu; birbirini tamamlayan alt-projelerin bir mozaiğini yarattığınız anlamına gelmektedir
 5. Eğer gerekiyorsa, ortaklar ara  

 6. Her bir alt-proje için, ortaklarla işbirliği kurma isteğinizi ve nasıl olacağını belirtin. Daha sonra işbirliği yapmak istediğiniz ortakları tanımlayınız. Bu ortaklarla iletişim kurunuz. Bu aşamada ise, ilk anda hazırlamış olduğunuz 'kavram raporu' yararlı olacaktır! 
 7. Teklif taslaklarını hazırla
  (ortaklarla veya ortaklar olmaksızın hazırlanır ve mümkün olursa mal destek bulacak kuruluşların ilk gözden geçirme çalışmalarına dahil edilir)
   

 8. Eğer bir ortaklık kurulmasına karar vermiş iseniz, her bir alt-proje için, tüm projenin 'kavram raporu'na benzer olarak (bir proje özeti gibi) alt-proje kavram raporu hazırlanır. Bazı kaynak programları; bir ön-proje taslağı veya önerisi sunmak için sizi davet edebilir. Bunun amacı, sizin başvurunuzun halihazır hedefleri, yöntemi ve ortakları ile bir kabul edilme olanağı olup olmadığı hakkında bir ön bilgi elde etmektir. Diğer kaynak programları size bu fırsatı da vermeyebilir.
 9. Proje teklifini teslim et
  (veya özel sponsorlarla bir işbirliği anlaşması geliştir)
   

 10. Sponsor organizasyon tarafından sağlanan özel bir formattaki proje teklifinin tamamının sunulması gerekebilir. Özel sponsorlar, çoğu zaman özel bir format talep etmezler, bunun yerine örgüt temsilcilerinizle kişisel görüşmeleri esas alırlar. Bu halde sponsor, sizin projenizi desteklediğinde, elde edeceği yararlar için bir liste gerekir. Bu kapsamda; basın toplantılarındaki tanıtım, WEB sitelerinde sponsor logolarının yerleştirilmesi, basılı bilgilendirme (enformasyon) malzemeleri gibi işlevler yer almaktadır. 

SORU :

Aşağıda belirtilen durumlar için örnekler veriniz:
- Bağış programları,
- Düşük-kredili borçlar veren kuruluşlar,
- Biyoçeşitliliğin yönetimi ile ilgili projelere destek sağlayan şirketler,
- Takas yoluyla mali kaynak sağlayanlar.

Hatırlanması gereken bazı noktalar:

 • Her zaman projenizin sürdürülebilirliğini gözetiniz
  (başlangıçta sağlanmış kaynaklar tükenince proje devam edecek midir? Sponsorlar, daima bu sürdürülebilirliği nasıl garanti altına alacağınız konusuyla ilgilenmektedir!)
 • mali kaynağın devamlılığını sağlayınız
  (Projenin ilk aşaması işletilirken, projeyi sürdürmek için kaynak bulmaya çalışınız veya projenizin sonraki aşamalarını destekleyecek gelirleri oluşturan yöntemler bulunuz)
 • ortaklık için açık olunuz
  (ancak ortaklarınızdan, proje taslaklarının gizliliğine dikkat etmesini talep ediniz)
 • Öncelikle daima kendi öz-kaynaklarınızı harekete geçiriniz
  (Bir proje için ne kadar çok destek vermeye hazır olursanız, diğer kaynaklardan da destek bulmak o kadar kolaylaşır)
 • NE/NASIL vizyonu oluşturun
  (Kendiniz için NE yapmak istediğiniz ve NASIL başaracağınıza yönelik açık bir bakış açısı geliştiriniz. Açıkça belirtilen düşünceler/ilişkilerdeki şeffaflık, sponsorların daha kolay ikna edilmelerini sağlar)
 • proje yönetimi için yeterli düzeyde bir kaynak tahsisatı yapıldığından emin olunuz
  (masraf kalemleri, başlangıç aşamasında aşırı bir parasal harcama -israf- gibi görülse de, ödeneksizlik veya ödenek kısıntısı halinde proje için yapılan bu tahsisat, verimli olarak kullanılamaz)

SORU :

Proje ortakları ile işbirliğine girmenin olası getirileri neler olabilir?

 

 

Geri İleri