Biyoçesitlilik

 

 

Yasal Araçlar

Koruma; çoğu kez insan faaliyetlerinin düzenlenmesi veya yönetilmesini gerektirebilir. Bu ise; yasalara uygun emirler veya daha ziyade gönüllü uygulamalara dayalı olan teşviklerle başarılabilir. Her iki halde de, yasaların önemli bir rolü bulunmaktadır.
Biyoçeşitlilik, uluslararası ilişkilerin sözkonusu olduğu bir meseledir. Biyoçeşitlilik; yürütmeyi ve politika geliştirmeyi kapsayan uluslararası bir platformda yönetilmeyi gerektiren karaktere sahiptir. Yerel mevzuat böylece daha çok, uluslararası olarak işbirliği yapılan stratejiler içinde değerlendirilmektedir.

'Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'

1992 yılında, Brezilyadaki Rio de Janeiro kentinde, Dünya liderlerinin katıldığı en büyük toplantı (Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı) yapıldı. Bu 'Dünya Zirvesi'nde, sanayi ve karbondioksit gibi sera gazlarının diğer emisyonlarını hedefleyen 'İklim Değişikliği Sözleşmesi'ni ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilir kullanımının korunması hakkındaki ilk küresel anlaşma olan 'Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'ni kapsayan iki bağlayıcı anlaşma bulunan tarihi anlamda bir dizi sözleşme imzalandı.
'Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi', hızlı ve geniş tabanlı bir katılım kazandı. Rio Konferansında 150'den fazla ülke anlaşmaya imza koydu ve o zamandan beri 175'ten fazla ülke ise bu anlaşmayı onayladı.

Bu Sözleşme'nin üç temel amacı bulunmaktadır:
-Biyoçeşitliliğin korunması,
-Biyoçeşitlilik bileşenlerinin sürdürülebilir olarak kullanılması, ve
-genetik kaynakların ticari ve diğer kullanımlarından doğan kazançların adaletli ve eşit bir yolla paylaşılması

Sözleşme; insanlığın geleceği için hayati derecede önemli olan konularla ilgili olup, kapsamlı hedeflere sahip bulunmaktadır.
Sözleşme; uluslararası yasalar önünde bir nirengi taşı (küresel uzlaşıya sahip bir anlaşma) olup, biyolojik çeşitliliği korumanın 'insanlığın ortak meselesi' ve kalkınma süreçlerindeki bütünleştirici bir parça olduğunu öngörmektedir.
Sözleşme; tüm ekosistemleri, türleri ve genetik kaynaklar ile geleneksel koruma çabalarının, biyolojik kaynakların ekonomik kullanımı arasındaki bağlantıları kapsamaktadır.
Sözleşme; genetik kaynakların özellikle ticari ve diğer kullanımlarından doğan kazançların adaletli ve eşit bir yolla paylaşılması hakkında ilkeler getirmektedir.
Sözleşme; ayrıca hızla gelişen bir alan olan biyoteknoloji, teknolojinin geliştirilmesi, kazançların paylaşımı ve biyogüvenlik konularını da kapsamaktadır.
Önemli bir konu olarak; 'Sözleşme' yasal açıdan bağlayıcıdır; katılımcı ülkeler, Sözleşme kurallarını uygulamakla yükümlüdürler.
'Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi' hakkında daha fazla bilgi ise, WEB sitesinden elde edilebilir.

Yerel Mevzuat

Yerel Mevzuatlar, uzun ömürlü uygulamalardır. Bununla birlikte küreselleşme ve iklimsel değişmeler nedeniyle konu ile ilgili ortaya çıkan sorunlar, uluslararası temelde işbirliği yapılan eylemlerin gerekliliğini vurgulamaktadır. İlke olarak bu, yerel düzeydeki devlet birimlerince gerçekleştirilen yürütme ve yaptırımların uluslararası anlaşmaları ile sonuçlanmaktadır.
Bu çerçevede yerel mevzuatı geliştirme görevi, karmaşık ve zaman alıcı olmaktadır. Aşağıda verilen liste, geliştirilebilir mevzuat ve önlemlere genel bir bakış sağlayabilir. Bu, sözkonusu yöntemlerin (uluslararası ve ulusal) koordine edilmesinin, verimli/etkin bir ulusal-yasal çerçeve elde edilmesi için gerekli olduğunu ve gelişim sürecinin bütünleşik bir parçası olduğunu söylemeksizin devam etmektedir. Bu Sözleşme, tüm ekosistemleri, türleri ve genetik kaynakları kapsamaktadır.

Aşağıda sunulanlar; biyoçeşitlilik açısından destek ve teşvik sağlamak üzere alınacak önlemler için önerilen farklı kategorilerdir:

Alışılmış ve geleneksel-yasal önlemler

Ulusal mevzuat

Düzenleyici önlemler

Türlere yönelik yasal önlemler

Koruma alanları kullanımının düzenlenmesi

Arazi kullanım planlaması ile ilgili mevzuat

Temsil edici habitat çeşitleri için yasal koruma

Biyoçeşitliliğe zararlı süreçlerin ve faaliyetlerin düzenlenmesi

Genetik kaynaklara erişimin düzenlenmesi

Biyoçeşitliliğin korunması için prosedürler

Uluslararası yasalar

Bölgesel ve sektörel anlaşmalar

 

 

Geri İleri