Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Modülü

 


Uygulama
- Örnek Çalışmalar

Kıyı yönetiminde CBS kullanımı veya kullanım ihtiyacına yönelik olarak aşağıda verilen örneklerde; CBS kullanımının kazançları ve zorlukları ile CBS'nin nasıl uygulanabileceği gösterilmektedir. Her bir örnek çalışmanın sonunda, gerekli bağlantıyı temin edebilmek için ilgili detaylar verilmektedir. Bu şekilde, herhangi bir 'örnek çalışma' hakkında daha fazla bilgi edinmeniz mümkün olabilir.

'Strymonikos' ve 'Ierissos' Körfezleri, Yunanistan.
Bu örnekte, yoğun olarak turizm ve doğal kaynakların işletilmesi için kullanılan çok kullanıcılı karmaşık bir bölge, çalışma alanı olarak anlatılmaktadır. Bölge aynı zamanda, denetimsiz bir gelişme ve çevresel değerlerin bozulması ile karşı karşıya kalan bir konumdadır. Bu örnekte, gerçek bir kıyı bölgesindeki karmaşıklık gösterilerek, mantıklı idari kararların alınabilmesi için, yüksek kalitede coğrafik bilgiye duyulan ihtiyaç vurgulanmaktadır. 'Srtymonikos' Örneği

Cavala Bölgesi, Yunanistan.
Bu örnekte, coğrafik bilgi toplanması ve kıyı izleme programının organizasyonu için bir kıyı gözlemevinin (rasathane) kurulması gereği anlatılmaktadır. Bu örnek kapsamında, kıyı yönetim kararlarını yönlendirmek için yeterli bir 'bilgi yönetimi' ihtiyacı olduğu açıkça belirtilmektedir. 'Kavala' Örneği

'Epirus', Yunanistan.
Bu örnekte, bir 'kıyı yönetim programı'nın gerçekleştirilmesinde "düzensiz ve dağınık" verilerin durumu, ortak bir problem olarak tanımlanmaktadır. Bu ihtiyacı karşılamak açısından, CBS ve veri bankası kurulması konuları işlenmektedir. 'Epirus' Örneği

'Lochs Long', 'Duich' ve 'Alsh', İskoçya.
Bu örnekte, Avrupa Birliği Habitatlar Talimatı'nın uygulanması için veri yönetimi ihtiyacı ve 'özel koruma alanları'nın tanımlanması ihtiyacı anlatılmaktadır. Uygun verinin toplanması, yönetimi, analizi ve sunulmasında CBS'nin rolü açıklanmaktadır. 'Lochs Long', 'Duich' ve 'Alsh' Örneği

Wadden Denizi, Hollanda, Almanya ve Danimarka
Bu örnekte, Cadden Denizinde "Özel Olarak Duyarlı Deniz Alanları" (ÖDDA) kurulması yapılabilirliğini (fizibilite) belirlemek için CBS kullanımı anlatılmaktadır. Çevresel değerlerin ve deniz ulaşımındaki risklerin haritalanması için CBS kullanılmıştır. Alansal analiz çalışması ile de, potansiyel ÖDDA sınırları tanımlanmıştır. Wadden Denizi Örneği

Karadeniz ve Azak Denizi
Bu örnek, Karadeniz ve Azak Denizi için bir alansal plan geliştirecek olan 'Karadeniz Çevre Programı'ndan alınmıştır. Bu örnek kapsamında; CBS kullanımının içeriği, kullanılan yöntem ve analitik işlemleri gösteren bir akış diyagramı açıklanmaktadır. Karadeniz ve Azak Denizi Örneği

 

Genişletmek için tıkla

Geri İleri