BKAY İlkeleri - Modül Özeti

Tüm Dünya'daki hassas kıyı alanlarındaki nüfus artışı, sanayi ve turizmin gelişmesi; deniz kaynaklarının aşırı tüketimi ile karşı karşıyadır. Küresel iklim değişimine bağlı olarak, doğal afetlerin ortaya çıkış riski de artmıştır. Sonuç olarak, ilgi alanlarının çatışması daha fazla görülmekte, doğal ve çevresel kaynakların sürdürülebilir kullanımı üzerinde tehditler oluşmaktadır.

Bu çatışmaların çözümüne yardım etmek için, BKAY geliştirilmiştir. Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetiminin (BKAY) genel amacı; kıyı alanlarında sürdürülebilir gelişmeyi gerçekleştirmek ve kıyı alanlarındaki çeşitliliği korumak olan devamlı bir süreçtir. BKAY; toplumun şimdiki ve gelecekteki ihtiyaçlarına en iyi hizmet edebilecek kullanımların bileşimi hakkındaki kararları uygular. BKAY; hem çevre, hem de ekonomik avantajlar sağlar. Bu kapsamda, geri dönüşü olmayan çevresel zararların engellenmesine veya azaltılmasına, uzun vadede mali kazançların elde edilmesine yardımcı olur.

BKAY'nin gerçekleştirilmesinde iki önemli konu tanımlanabilir; 1) Resmi düzenlemeler; kurumsal düzenlemeler- yönetimdeki yatay ve dikey bütünleşmeyi sağlayan bir idari yapı; yasal düzenlemeler - yasalar, anlaşmalar, kararnameler ve mevzuatlarla yönetimin mümkün hale getirilmesi; mali düzenlemeler- işlem süresince masrafları karşılayacak kaynak bulunması. 2) Bilginin hazırlanması; yöntemler, araçlar ve tekniklerle yöneticilere karar vermeleri için gereken bilgiyi sağlamak.

Bir BKAY programında 4 aşama vardır; Sorunun Tanımlanması (Araştırma ve Değerlendirme), Planlama (Veri Toplama, Politika Geliştirilmesi ve Karar Verilmesi dahildir), Uygulama (Plan Uygulaması, Gerçekleştirme, Bakım ve İzleme dahildir), ve Değerlendirme (İnceleme ve Genel Görünüş). Bu aşamalar ile doğrusal bir süreç yerine, döngüsel ve iteratif bir yol izlenmektedir.