Bütünleşik Kıyı Alan Yönetimi İlkeleri

 

 

Sonuç

Genel Bakış

Bu modülde BKAY'nin esasları; neden Dünya gündeminde olduğu, neleri içerdiği ve pratikte nasıl uygulanabileceği hususları sunulmaktadır. Yandaki şekilde, tartışılan tüm konular ve birbirleri ile nasıl bağlantılı oldukları ifade edilmektedir. Gri tonda gösterilen işlemler, uygulamaya konulacak kısımları göstermektedir (Başlangıç - Planlama - Uygulama - İzleme ve Değerlendirme). Pratikteki uygulama iteratif (ardıl) ve döngüseldir. Bu nedenle iki yönlü oklarla belirtilmektedir. Bunların üzerinde, pratiğin arkasındaki konular yer almaktadır. Aşağıda ise işlemi destekleyen çeşitli yöntem, araç ve teknikler sıralanmıştır. Gri tonlu öğelere göre yerleştirildikleri pozisyonlar, nerelerde yararlı olabileceklerini göstermektedir.

Süreç (Proses)

Üstte yer alan semada, bu modülde tanıtılan konuların nasıl ve ne zaman uygulanacağı gösterilmektedir. Bireysel gruplar, politikacılar veya yöneticiler kıyı yönetimi için bütünleşik bir yaklaşım ihtiyacını ve bununla kıyı alanlarının kullanıcılarına sağlayacağı yararları fark ederler. Kullanıcılar ve karar vericilerin bilgilendirilmesini destekleyecek bir "teklif dökümanı" oluşturarak süreci başlatabilirler. Planlama aşamasında "kıyı profili" dahilinde sorunların nedenleri anlatılır. Bu temele dayanarak, sorunlarla yüzleşecek bir politika geliştirilmelidir. Bu politikanın merkezinde yer alan; kurumsal, yasal, ve mali konulardaki düzenlemelerle gelecekte gerçekleşebilecek yönetim bütünleşmesi için gerekli destek sağlanır. Önerilen politikalar etkileri açısından değerlendirilmeli, hızlı bir şekilde onaylanması için de sektörsel yönetime kıyasla bütünleşik yönetimin faydaları gösterilmelidir. Bir kez karar verildiği anda, program uygulamaya konularak, sürekli izleme ve değerlendirme işlemine tabi olur. Kıyı sistemi ile ilgili daha fazla bilgi bulunduğunda; yeni projeler, politikalar, stratejiler, planlar, programlar veya benzeri uygulamalar başlatılabilir veya mevcutları ile bütünlenilir.

Destek

Süreç; bir yöntem, araç ve teknikler seti ile desteklenmelidir. Her bir destekleyici çalışma yukarıda anlatıldığı gibi; tek aşamalı, birkaç aşamalı veya tüm aşamalar dikkate alınarak kullanılabilir. Bu şemada gösterilenlerin sadece bir örnek olduğuna dikkat edilmelidir. Bu şemada tüm olasılıklar gösterilmediğinden; her bir yöntem, araç veya tekniğin kullanılabilirliği hususu, projeden projeye farklılıklar gösterebilir.

İlk aşamalar esnasındaki strateji geliştirme ve değerlendirme işlemleri, politika analizi tekniği ile yapılandırılır. Yönetmeliklere ve ekonomik önerilere bağlı olarak gerçekleştirilen BKAY'ni desteklemek üzere politika araçlar kullanılır.
Veri tabanı yönetimi ve CBS teknikleri neredeyse tüm süreç boyunca önemlidir. BKAY programının etkilerinin değerlendirilmesi (planlama) veya bir BKAY programı çerçevesinde gerçekleştirilen proje etkilerinin değerlendirilmesi (uygulama) hallerinde çevresel değerlendirme teknikleri kullanılmalıdır. Uzaktan algılama teknikleri, alansal (yayılı) süreçleri izlemek ve BKAY projelerinin değerlendirilmesini desteklemek için yararlıdır.
 

Geri İleri