BKAY Faaliyetleri için Bazı Avrupa Birliği (AB) Fonları

LIFE
(http://europa.eu.int/comm/life/whatis.htm)

LIFE; çevre, doğa ve Üçüncü Ülkeler olmak üzere 3 temel saha için bir mali araçtır. Her üç alan da çevreyi geliştirmeyi amaçlarken, her birinin özel öncelikleri vardır. LIFE; 1992'lere dayanan bir geçmişe sahiptir. İlk aşama 1992-1995 yılları arasında tamamlanmıştır ve ikinci aşama da devam etmektedir. LIFE'dan önce bazı mali araçlar, çevre konusundaki faaliyetler için destek sağlamışlardır. Bunlardan birkaç örnek olarak, ACE, MEDSPA, NORSPA verilebilir.

The European Regional Development Fund and Cohesian Fund :
( http://www.inforegio.cec.eu.int/wbpro/prord/prord_en.htm )

Temelde ERDF kaynakları, 'istihdam yaratıcı' veya 'muhafaza edici' nitelikteki üretim yatırımları, altyapı, yerel kalkınma inisiyatifleri (girişimleri), küçük ve orta boyutlu girişimlerin mesleki faaliyetlerini finanse etmek için kullanılmaktadır. Pratikte, tüm kalkınma sahaları kapsam altına alınmıştır; ulaşım, iletişim teknolojileri, enerji, çevre araştırma ve geliştirme, sosyal altyapı, eğitim, kentsel gelişme ve sanayi alanlarının dönüşümü, kırsal gelişme, balıkçılık sanayi, turizm ve kültür. ERDF; TERRA, INTERREG, Urban gibi fonları içerir. Cohesion Fund; çevreyi iyileştirmek ve ulaşım altyapısını geliştirmek için tasarlanan projeleri finanse eder. Bu fon; Birlik ülkeleri içinde 'kişi başına milli gelir' oranı, Birlik ortalamasının %90'ından az olan ülkelerde kullanılır. Bu yolla, ele alınan Birlik ülkelerindeki sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunur. Bu şekilde AB içindeki birlikteliği güçlendirir.

Diğer olası fon kaynakları için, AB'nin Çevre Bölümü tarafından yayınlanan liste
http://europa.eu.int/comm/environment/funding/intro_en.htm 'ye bakınız.