Bütünleşik Kıyı Alan Yönetimi İlkeleri
 

 

Sözlük

ADB
Asya Kalkınma Bankası; İng: ADB. Asya ve Pasifik’teki yoksulluğu azaltmayı hedefleyen çok taraflı bir kalkınma ve finans kuruluşudur.

KAY
Kıyı Alanları Yönetimi; İng: 'Coastal Zone Management' (CZM). Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi 'ne bakınız.

Dünya zirvesi
İng: 'earth summit'; Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı; 3-14 Haziran 1992’de Rio’da toplanmıştır. Bu konferansın 5 temel sonucu vardır. (1) Çevre ve Kalkınma Üzerine Rio Deklarasyonu, (2) İklim Değişikliği için Çerçeve Anlaşma, (3) Biyolojik Çeşitlilik Konvansiyonu, (4) Gündem 21 ve (5) Orman İlkelerinin Beyanı.

AB
Avrupa Birliği; İng: 'European Union' (EU). AB Sözlüğü de yararlı olabilir.

EUCC
Avrupa Birliği Kıyı Koruma; İng: EUCC. EUCC'nin görevi, kıyı yönetimi; biyoçeşitliliğin korunması, peyzaj bütünlüğü, kültürel mirasın ve kıyıların sosyal dokusunda sürdürülebilir bir kalkınma şekli ile, iklim değişikliği etkilerini de dikkate alarak gerçekleştirilmesidir. EUCC kıyı ve deniz politikaları geliştirerek, uzmanları ve ilgili grupları harekete geçirerek, öneri bilgi sağlayarak ve uygulama projeleri geliştirerek en iyi uygulamayı destekler.

ICAM
Bütünleşik Kıyısal Bölge Yönetimi; İng: ICAM. BKAY’ne benzer. Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi ’ne bakınız.

BKAY
Bütünleşik Kıyı Alan Yönetimi (BKAY) 'ne bakınız.

Bütünleşik Kıyı Alan Yönetimi
BKAY; İng: 'Integrated Coastal Zone Management' (ICZM); Genel amacı kıyı alanlarını korumak, kıyılarda biyoçeşitliliği devam ettirmek ve sürdürülebilir kalkınmayı pratiğe uygulama sürecidir. BKAY bunu gerçekleştirmek için; daha etkin bir yönetim, kıyı alanlarında en iyi kullanım, sürdürülebilir seviyelerdeki kalkınmayı sağlamak ve devam ettirmek, zaman içinde kıyısal çevrenin fiziksel durumunu kesin ve ortak olarak üzerinde anlaşılan Avrupa Komisyonu normlarına uygun bir iyileştirme hedefler. (Avrupa Komisyonu)

STÖ
(Sivil Toplum Örgütleri); İng: NGO. Kamusal olmayan veya kamu yetkililerinde olmayan bir organizasyon anlamındadır.

MAP
(Akdeniz Eylem Planı); İng: MAP. Çevreyi korumak için çalışır. Akdeniz havzası içindeki kalkınmayı teşvik eder. 1975 yılında İspanya'nın Barselona kentinde 16 Akdeniz ülkesi ve Avrupa Komisyonu tarafından kurulmuştur. Birleşmiş Milletler Çevre Programının (UNEP) himayesindedir. Yasal çerçeve olarak 1976'da kabul edilen ve 1995'te yenilenen Barselona Konvansiyonu'nu ve çevreyi korumaya yönelik olarak hazırlanmış olan 6 adet spesifik (özel) protokolü kapsamaktadır.

METAP
Akdeniz Çevresi Teknik Yardim Programı; İng: Environment Technical Assistance Programme (METAP). Avrupa Komisyonu, Avrupa Yatırım Bankası, BM Kalkınma Programı ve Dünya Bankası tarafından desteklenmektedir. METAP; Çevresel bozulmadaki etkilerin azaltılması ve mücadelede Akdeniz Ülkelerini bir araya getirmek için 1990 yılında kurulmuştur.

PAP/RAC
İng: PAP/RAC. 1978 yılında kurulan 'Priority Actions Programme' (PAP/; Öncelikli Eylem Programı) / Regional Activity Center (/RAC; Bölgesel Faaliyet Merkezi); Birleşmiş Milletler Çevre Programının (UNEP) bir parçası olan Akdeniz Eylem Planında (MAP) anahtar bir göreve sahiptir. MAP; 20 Akdeniz Ülkesi ile AB Ülkelerinin katıldığı bir çevre kurulusudur. Bunların ortak hedefi; sürdürülebilir kalkınma ilkesine dayalı olarak daha sağlıklı bir Akdeniz çevresinin yaratılmasıdır. MAP kapsamındaki 6 adet RAC ülkeleri içinden bir tanesi ICAM konusundaki deneyimi ile Dünya'da bilinen biridir. PAP/RAC; bu merkezde çalışan kişiler ve Akdeniz'deki uzmanlar ve kuruluşlar arasındaki büyük iletişim şebekesini tanımlar. Pek çok kişi, uzun bir isim yerine kısaltılmış adıyla tanımaktadır.

Kaynakların ücretlendirilmesi
İng: 'resource pricing'; Kaynakların ücretlendirilmesi; doğal kaynakların ekonomik ve çevresel değerlerini birleşik olarak yansıtacak seviyelerde fiyatlandırılması

Rio Deklarasyonu
İng: 'Rio Declaration' " Rio Declaration on environment and development " . Çevre ve Kalkınma Üzerine Rio Deklarasyonu. 3-14 Haziran 1992’de Rio’da yapılan BM Çevre ve Kalkınma Konferansına katılan tüm ülkelerin kabul ettiği 27 adet ilkenin bulunduğu bir metindir.

SMAP
Kısa ve Orta Vadede Öncelikli Çevre Eylem Planı. İng: 'Short and Medium-term Priority Environmental Action Programme' (SMAP). Avrupa-Akdeniz ortaklığı kapsamında Akdeniz çevresinin korunması için eylem yapan bir çerçeve programdır. 28 Kasım 1992'de Helsinki'de yapılan Avrupa-Akdeniz Bakanlar Konferansı'nda oybirliği ile kabul edilmiştir. SMAP, Akdeniz Bölgesinde çevresel amaçlar için (politika üretilmesi ve finansman) ortak bir taban oluşturmayı amaçlamaktadır.

İlgili gruplar
Paydaş; sektör. Kıyı alanına özel bir ilgisi olan (yararlanan, koruyan) kullanıcılar. Örnek olarak; petrol veya gaz arayanlar, balıkçılar, otel sahipleri, liman tasarımcıları, kültür balıkçılığı yapanlar, çevre grupları (STÖ, halk) ve yerel kamu yetkilileri.

Sürdürülebilir kalkınma
İng: 'sustainable development'; Bugünkü neslin ihtiyaçlarını karşılarken, gelecekteki neslin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için, varlıkların tehlikeye atılmaması (REF: Çevre ve Kalkınma için Dünya Komisyonu; İng: 'World Commission on Environment and Development')

Sistem analizi
İng: 'system analysis'. Gerçek veya planlanmış bir sistemin sistematik olarak incelenmesi ile; sistem fonksiyonlarının, bunların birbirleri ile ve diğer sistemlerle nasıl etkileşimde bulunduğunun belirlenmesi.

UNEP
Birleşmiş Milletler Çevre Programı; İng: 'United Nations Environment Programme' (UNEP); Her yerde güvenilir çevre politikaları ile sürdürülebilir bir kalkınmanın desteklenmesi için çalışır. Faaliyetleri, çevre konularını kapsar.
 
 

Geri İleri