Bütünleşik Kıyı Alan Yönetimi İlkeleri

 

 

Bir BKAY süreci: Uygulama (Gerçekleştirme)

 
Program onaylanmıştır ve şimdi sıra uygulamaya gelmiştir. Bu, belirlenmiş planların gerçekleştirilmesi ve programın işlevsel olması demektir.

Planın uygulanması

Bir BKAY programında 'planın uygulanması'; planlamayı ve işleyişi mümkün kılacak düzenlemelerin, etkin bir duruma getirilmesini ifade eder. Gerekli hususlar aşağıda verilmektedir:
  • kurumsal düzenlemeler; yönetimde yatay ve dikey bütünleşimi temin edecek idari yapının kurulması
  • yasal düzenlemeler; yönetimi mümkün kılacak yasalar, anlaşmalar, kararnameler ve standartlar, ve
  • mali düzenlemeler; süreçteki harcamaları karşılayacak mali kaynakların bulunması
Düzenlemelerle ilgili daha fazla bilgi derlemek için ilgili bölüm e bakınız.

Yürütme (operasyon)

Eğer BKAY için hazırlıklar iyi ve tam olarak yapılırsa, BKAY programının yürütülmesi ile istenen sonuçlar alınmaya başlar. İteratif ve karmaşık bir yapısı olan BKAY’nin idaresi, kolay ve doğrudan yerine getirilebilir bir görev değildir. İzleme ve değerlendirme programlarından alınan düşüncelerle mevcut programda değişikliğe gidilebilir. Bu durumda, bölgedeki proje unsurlarında yeni çatışmalar ve beklenmeyen sorunlar ortaya çıkabilir.

Deniz-altı tüplerinin çekme halatı

-Çatışma Yönetimi

BKAY programlarının işleyişi sırasındaki temel konu, çatışmaların çözümlenmesidir. cicin98 anketinde, katılanların %85’inden fazlası, BKAY programlarında çatışmaların çözümlenmesinin oldukça önemli veya çok önemli olduğunu belirtmiştir. Çatışmanın çözülebilmesi için nedenlerinin ve etkilerinin iyi bilinmesi, bir sonuca varabilmek için açıklık (şeffaflık) yönteminin izlenmesi, kıyı kaynakları için önerilen kullanımların diğer kullanıcılar üzerinde olumsuz etkiler yaratmasına karşın, uygun önlemlerin alınmasını gerektirir.

Olabilecek çatışmalar; dikey tarzda; farklı seviyedeki kullanıcılar arasında, veya yatay tarzda; aynı seviyedeki farklı sektörlerdeki kullanıcılar arasında gerçekleşebilir. Birinci duruma örnek olarak; doğa politikası yoluyla bir doğa koruma bölgesi kurmak isteyen ulusal bir yetkili kurum ile; yerel halkın gelir düzeyini artırmak için endüstriyel gelişime yönelik yatırım yapmak isteyen yerel bir topluluk (STÖ) arasında yaşanabilir bir çatışma verilebilir. İkinci duruma bir örnek olarak da; kıyı dışındaki inşaatlar için plajdan kum-çakıl alan kişiler (inşaat sektörü) ile; kıyıya yakın konumda yaşayan ve evleri kıyı erozyonu tehdidi altında bulunan kişiler (yerel halk) ve plajdan kum-çakıl alınmasına karşı çıkan kişiler (STÖ) arasındaki yaşanabilir bir çatışma verilebilir.

Daha büyük çatışmaları çözebilmek için BKAY programlarında bir hakemlik sistemi (ombudsman) kurulmalıdır. Bu sistem, çatışmaların çözümlenmesi için açık bir yöntem sunmalı ve bir sonuca ulaşmalıdır. İdari ve sosyal mevzuatları birbirinden ayrı tutmak mümkündür. İdari mevzuat, idari katılımcıların işbirliği yapma talebine dayanır. Her bir çatışma için, o durumun özel ihtiyaçlarına bağlı olarak bir mevzuat (davranış tarzı) uydurulabilir. Özel bir soruna çözüm aramak için, (bir komisyon veya bilimsel bir kişi gibi) özel bir görev birimi kurulabilir.   Çatışma durumunda olan grupları bir araya getirerek, bağımsız konumdaki birinin denetiminde tartışma olanağı sağlayacak, politik bir diyalog ortamı kurulabilir. Görüşmelerle bir çözüme ulaşmak mümkün olmaz ise; bir hakemlik süreci başlatılabilir. Bu girişim de başarısız olursa; bir çözüm bulmak için artık yasal yollara başvurulur. Bu yollar zaman ve paraya malolduğundan; çoğu kez bu yolla çözüm elde etmekten kaçınmak gerekir.


Tüplerin tünelde döşenmesi.

Geri İleri