Planlama Modülü

 

Giriş - Kurumsal İşbirliği ve Eşgüdüm

Bir kıyı alanında yaşadığınızı ve yıldan yıla artan faaliyetleri gördüğünüzü varsayalım. Zamanla daha fazla turist gelmekte, şehir ile liman büyümekte ve tarımsal uygulamalar su içinde yüksek nitrat yüklerine neden olmaktadır. Su ve karadaki kirliliğin arttığını, doğanın bozulduğunu ve arkeolojik alanların ihmal edildiğini görmektesiniz. Bu durumla ilgilenen vatandaşları toplayıp bir grup oluşturmaya karar verdiniz. Hükümete, bölgenin daha sürdürülebilir bir yaklaşımla kalkınması için bir 'plan' yapılması gerektiğini söylemek istemektesiniz.

BKAY-süreci, Sekil 1-1'de gösterildiği gibi, aşağıda belirtilen yönetim aşamalarını içerir:

Planlama aşamasında, belirlenen zaman programına göre uygulanacak teknik ve kurumsal önlemler izlenir. Bu önlemler, kıyı alanlarının kısa vadeli sorunlarını ve düzensizliklerini hedef almalı ve (iklim değişikliği gibi) küresel değişimlerin tahmin edilen uzun vadeli etkilerine uygun bir karşılık vermelidir.

Gerçekleştirme aşamasından sonra, hem kıyısal alan sistemi bileşenlerinin etkileşimlerini, hem de ilgili teknik ve kurumsal gelişmelerin isleyişini ve durumunu 'izleme' ve 'değerlendirme' aşamalarına geçilir. Bu aşamada BKAY sürecinde yeni bir döngüye başlanır.

Yönetim aşamaları her ne kadar sırayla verilse de; sürekli bir geri-bildirim (feedback) gereklidir. Bu bilgilendirme kapsamında; problemin yeniden yapılandırılması, planlamanın ayarlanması veya uygulamadaki değişiklikler yer alır. Sonuç olarak; BKAY 'iteratif' ve 'döngüsel' bir süreçtir. Zaman içinde işlemin önemi, problemin 'tanımlanması'ndan yavaş "değerlendirme"ye doğru kayar.

1. SORU

Siz veya bağlı olduğunuz kurum bir plan yapmaya başladığında, cevaplanması gereken ilk sorular neler olabilir?

 

Kıyı Alanları Yönetimi Görevleri
Problemin
Tanınması
Planlama
Gerçekleştirme
Değerlendirme
Araştırma
İnceleme
Veri Toplanması Politika Geliştirilmesi Karar Verme Planın Uygulanması İşletme ve Bakım İzleme İnceleme ve Bakış

Şekil 1-1. Döngüsel bir BKAY sürecindeki ilgili aşamaların genel görünümü,

Daha fazla detay için, 'BKAY İlkeleri' Modülündeki BKAY şeması 'na bakınız

 

BKAY'ndeki Güçlükler

BKAY süreci; karmaşık bir olgu, karma sosyo-ekonomik ve kurumsal durumlar, çatışan ilgiler ve çok farklı ilgi grupları ile uğraşır. Yüksek seviyedeki bir belirsizlik içinde; dinamik ve hızla değişen bir ortamda, uzun vadeli çözümler tanımlanmalı ve uygulanmalıdır. Açıkça görüldüğü gibi; basarili bir BKAY uygulaması sürecinde, çok sayıda engelleyici unsur bulunmaktadır. Çeşitli tecrübelerden elde edilen bilgilere göre süreçteki en temel güçlük; bilgi veya teknolojiden ziyade, idare ve yönetim olarak tanımlanmıştır. Yönetim içinde veya dışında, BKAY'nin gerçek uygulamasındaki kurumsal kapasite, uygulamanın işletsel (operasyonel) hale dönüştürülmesi, seçmenlerin BKAY'ne yönelik desteğinin yapılandırılması ve sürdürülmesi hususları temel sınırlayıcı faktörlerdir.

 

Geri İleri