Planlama Modülü

 

Giriş - Alansal Planlama

Haliçler ve kıyı alanları; ekonomik faaliyetler, rekreasyon, doğa ve taşkın koruma gibi pek çok değişik fonksiyonlara hizmet etmektedir. Bunların yönetimi için bütünleşik bir yaklaşım gereklidir. Ancak böyle bir yaklaşımın otomatik olarak tatbikata uyarlanması faaliyeti henüz mevcut değildir. Daha çok izlenen yöntemler ise; dağınık ve bazen de işbirliği içermeyen bir takım girişimlerdir.

Doğal kaynakların kullanımı konusundaki bir karar-vericinin temel görevi; dahil olan tüm grupların kabul edebileceği bir şekilde, mevcut kaynakların alansal dağılımına ait bir çözüm bulmaktır.

Burada, önemli olan nokta; 'problemin çözülmesi' ile 'karar-verme' arasındaki farklılık olup, bu farklılık ise aşağıda açıklanmaktadır:

  • Problemin çözülmesi süreci; mevcut durum ile arzu edilen bir hedef arasındaki farklılığı görüp, çözümlemektir. Ancak hedefe giden yol, bilinen ve bilinmeyen engeller tarafından kapatılır.

  • Diğer taraftan karar-verme ise; duyarlı bir problem analizini temel alan iki veya daha fazla alternatiften birinin, arzu edilen hedefe ulaşmak için seçilmesi sürecidir.

Böylesi dinamik bir sosyal çevrede, birbiri ile yarışan çok sayıdaki oyuncu ve ilgilerin yönlendirmeleri ile, haliçler ve kıyılar için bütünleşik bir politika oluşturulması; karmaşık ve genellikle zaman-alıcı bir iştir. Çoğu zaman büyük miktarda 'mevcut bilgi' vardır. Ancak bunlar, parçalara ayrılmış, noksan, yetkililer arasında dağılmış ve hiçbir şekilde izlenebilir veya düzenlenebilir bir halde değildirler. Bu bilgiler bir araya getirilmiş olsa bile; ilgili gruplar mevcut bilgi iletişimini sağlamalıdırlar. Böylece, mevcut bilginin kullanımı dolayısıyla bir çatışma veya dirence yol açılmamış olunur. Bunu gerçekleştirmenin bir yolu; politika oluşturma sürecine ilgili grupların erken bir dönemde dahil edilmesidir. Etkileşimli bir 'açık planlama süreci'; eğer gerçekten problemin ilk incelendiği andan itibaren, ilgili grupları karar-verme sürecine dahil ederse, belirtilen tüm gerekleri yerine getirmiş olur.

Planlama süreci, normal olarak geliştirildikçe bir değişim ihtiyacı doğar veya özel bir problem için harekete geçiler. Planlama süreci boyunca, sürekli olarak yeni durumlar ortaya çıkar. (Etkileşimli) bir planlama sürecindeki değişik aşamalar, çeşitli bilgisayar araçları ile desteklenebilir.

Daha fazla bilgi için, bu planlama modülü içindeki 'uygulama' bölümü altında görülen Araçlar kısmına bakınız.

Sekil 1-2. @-LVIS ; Scheldt Halici'nin (Belçika / Hollanda) sürdürülebilir kalkınmasını kapsayan proje çalışmasında, ilgili gruplar arasındaki bilgi değişimini sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış bir araçtır.

 

Geri İleri