Planlama Modülü

 

Kavramlar - Kurumsal analiz

Kesin bir BKAY süreci içinde, "problem/bölge tanımlaması"nda, BKAY sürecinin adım(lar)ı ve uygun aktörlerin kimliği ele alındığında; temel yaklaşım, BKAY sürecindeki durumun ve uygun aktörlerin rol ile konumlarının değerlendirmesini kapsar. Bu değerlendirme, 4 adet uygulama ihtiyaç kategorileri kullanılarak yapılabilir, (Resource Analysis, RA/01-456).

  • " Zorunluluk " BKAY'nin görevleri, hareketleri ve kararları uygulanırken geçerli olan sorumluluklar ve yürütme yetkisi kapsamında ilgili grupların neleri yapabilecekleri veya yapması beklenenler.

  • " Kapasite " Mevcut bilgi ve tecrübe, çeşitli BKAY görevlerine ilişkin özel yetenekler (analiz, değerlendirme, tasarım ve gerçekleştirme gibi) kaynaklar ve olanaklar (ekip ve ekipman) kapsamında, ilgili grupların neleri yapabileceği.

  • " Taahhüt " İlgili grupların BKAY'nin başarı ile uygulanması için gerçekte hangi dereceye kadar süreç dahilinde oldukları ve taahhütte bulundukları.

  • " Mali potansiyel " İlgili gruplar için ne kadar mali kaynak bulunduğu veya BKAY görevlerinin veya faaliyetlerinin finanse edilmesi için aktörlerin para toplama olanakları.

Uygulama ihtiyaç kategorilerinin durumunu belirleyebilmek için; zorunluluk, kapasite , taahhüt ve mali potansiyel şeklindeki gerçekleştirme unsurlarının tanımlanması gereklidir. Aynı zamanda her bir gerçekleştirme unsuru için nitel (kalitatif) değerler sağlanabilir. Bu işlem, bir BKAY programının farklı aşamalarında yer alan ilgili gruplar ile beraber yapılmalıdır.

2. SORU

Bir BKAY sürecinin başarısızlığına yol açacak en az 5 adet faktörü tanımlayınız


Yukarıda yöneltilen soru BKAY'nin; birden fazla idari kademeyi ilgilendiren (yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası) bir olay olduğunu göstermektedir. BKAY, bu kademelerin herhangi birini dışlayan bir alan değildir. Ancak yavaş yavaş, ulusaldan yerel ve ferdi kademelere geçebilir. Kademeler arasında bir etkileşim gerekli olmaktadır. Çünkü; bir kademe diğeri için bazı koşullar veya ihtiyaçlar gerektirebilir. Kademeler arasındaki etkin bir eşgüdüm, kıt olan ulusal kaynakların kullanımı konusundaki değişimleri mümkün kılmaktadır. Büyük altyapı çalışmalarının gerçekleştirilmesi veya yasal ve mali önlemlerin yaptırımı konularında bir kapasite gerekliliği doğarsa, ulusal kademeden yardım alınması sözkonusu olabilir. Yerel ve ferdi kademelerdeki yönetim seçeneklerinin, insanın yaşam kalitesi açısından doğrudan doğruya etkileri olmaktadır.

3. SORU

Kendi ülkenizde BKAY'ne dahil olan ilgili grupların (teknik, kurumsal vs.) bir listesini yapınız


4. SORU

Tüm uygun ilgili grupların (ulusal, bölgesel ve yerel) bir genel görünümünü oluşturmak için dikkat edilmesi gereken en az 3 tür bilgiyi tanımlayınız?

 

Geri İleri