Planlama Modülü

 

Kavramlar - Sürdürülebilir Kalkınma

Kıyı alanlarında sürdürülebilir kalkınma ihtiyacına verilen önem sürekli olarak artmaktadır. Bunun nedeni, 2005 yılı itibarıyla Dünya nüfusunun yaklaşık %60 kadarının kıyı alanları üzerinde yaşayacak olmasıdır.

Kıyı alanları, doğal kaynaklar ve biyolojik çeşitlilik açısından zengin, ticari faaliyetler için potansiyele sahip, istisnai olarak üretken ortamlardır. Ancak kıyı alanları, hem insan faaliyetleri, hem de doğanın gücünden kaynaklanan baskıya karşı artmakta olan bir duyarlılık taşımaktadır. İnsan faaliyetlerinin, doğal sistemlerin ve kıyı alanlarındaki mülkiyetin karmaşıklığına bağlı olarak, çevresel bozulmanın asgariye indirilmesi ve kıyısal kaynakların etkin kullanımı için bütünleşik bir yönetim planı gereklidir. Artan çatışmaların ve kaynaklardaki bozulmanın önlenmesi için birbiri ile yarışan kullanımlar arasında bir seçim yapılmalı ve kaynakların tüketilmesine karşı sınırlamalar getirilmelidir.

Sürdürülebilir kaynak yönetimi için planlama; önceliklerin karsılaştırılması, bu önceliklerin politikaya dönüştürülmesi ve sonuçta hedeflerin belirlenmesi işlemlerini temel alır. Bir yönetim planı, bu hedeflere ulaşmak için gerekli olan basamakları tanımlar, her basamaktaki sorumlu varlıkları belirler, hareket ve kontrol için bir zamanlama yapar.

Etkin bir 'kıyı yönetimi'ni uygulayabilmek için planlamacıların, doğal çevrenin ve insan faaliyetlerinin; bir sistem oluşturmak için nasıl birbirine bağlı olduğunu anlaması gerekir. Bu sistemdeki anahtar unsurlar içinde; 'kıyı ekosistemi'ni yaratan ve onun sağlığı ile üretkenliğini sürdüren çevresel süreçler, kıyı ekosistemlerinin isleyişi, kıyı sistemlerinin yarattığı kaynak akışı, sosyal ve ekonomik kalkınma hedeflerini gerçekleştirmek için bu kaynakların potansiyel kullanımı, değişen sosyal-ekonomik-politik koşullar altında kaynak kullanımı için mevcut olan ve gelecekte olabilecek çatışmaların boyutu ve türleri yer almaktadır.

 

Geri İleri