1. Proje başlatıcı

Pesisir Tropicana  gelişmekte olan hayali bir ülkedeki gerçek olmayan bir bölgedir. Bu yüzden, ekonomik yapıdaki iyileşmeler, en temel olan öncelikler olmaktadır. Böylece proje başlatıcısı, bu bölgenin ekonomik yapısından sorumlu olmaktadır.
Normalde bu sorumluluk, farklı seviyelerdeki kamu otoritelerine (belediye, vilayet, devlet) aittir.

Alıştırmanın başında belirtildiği gibi; ekonomik koşulların iyileştirilmesi için Dünya Bankası'ndan bir borç alınabilecektir. Bu durumda Dünya Bankası'nın bir temsilcisi, bir 'proje başlatıcısı' olabilir. Başka bir deyişle; proje başlatıcılık faktörü için pek çok olasılıklar (kombinasyonlar) bulunabilir.

Bu alıştırmada; bölgesel otoritelerin birleşimi yoluyla, bölgenin ekonomik yapısının iyileştirilmesi görevinin üstlenildiği varsayılmaktadır.


[ Sorular Aşaması 1 ]2. Özellikler

Diğerlerine göre, aşağıdakiler uygundur:


[ Sorular Aşaması 1 ]3. Gelecekteki gelişmeler

Gelecekteki gelişme olasılıkları arasında bulunanlar:

 1. Kentsel genişleme . Kentin nüfusu artacaktır. Ya mevcut kentsel alanda, ya da plaj boyunca yeni bir yerleşim alanında yer alması beklenen yeni alanlardaki bu insanlara, düzgün konaklama ve çevre sağlığı hizmetleri verilmesi gereği vardır;
 2. Yeni bir liman . Bu endüstriyel büyüme için bir gereklilik olmaktadır. Kali Migraine kıyılarındaki kalay madenlerinden çıkarılan Cassiterite (kalay cevheri) ihracatını artırmak için bu liman gereklidir. Halihazırda cevher, Portharbor adındaki küçük bir ticari limandan ihraç edilmektedir. Bu yeni liman, pek çok yeni iş imkanı ve fırsatlar yaratacaktır. Ayni zamanda, çevre üzerinde olumsuz bir etkiye sebep olacaktır;
 3. Endüstriyel büyüme , Özellikle kalay madenciliğinin genişlemesine yöneliktir. Pek çok iş imkanı yaratılacak ancak, bir o kadar da kirlilik (ağır metal) oluşacaktır. Bu kirliliği sınırlamak için, maden atıklarını arıtacak tesisler gerekmektedir;
 4. Turistik faaliyetler , Bölgesel ekonomiyi canlandırmak ve döviz girdisini artırmak için bu faaliyetler gereklidir. Enerji ve su ihtiyacının karşılanmasının yanında; yeni oteller de gelişim için gerekli olmaktadır. Uygun alanlar ise Cape Rock yani ve Hillyvilly'dir. Ancak bir miktar kirlilik oluşacaktır;
 5. Kültür-balıkçılığının gelişimi, Yerel istihdamı ve gıda üretimini geliştirmek için gereklidir. Kültür-balıkçılığı, yüksek bir mali getiri sağlarken, az sayıda iş imkanı yaratabilir;
 6. Tarımsal gelişme:
 7. Teluk körfezinde Ulusal deniz koruma alanı'nın oluşturulması, Mercan kayalıklarını; endüstriyel, tarımsal, kültür-balıkçılığı ve kentsel gelişmelerden kaynaklanan faaliyetlerin olumsuz etkilerinden korumak ve eko-turizmi canlandırmak için düşünülmektedir. Ancak diğer tüm faaliyetlerin, belirli bir seviyeye kadar sinirli olarak büyümesini gerektirecektir;
 8. Atıksu arıtma tesisleri, Teluk körfezindeki kirliliği (E-koli, ağır metaller) azaltmak için düşünülmektedir. Ancak, fosfatları kontrol etmek güçtür. Çünkü, bunlar yayılı tarımsal kaynaklardan meydana gelmektedir;
 9. Taşkın kontrolü , şeddelerin iyileştirilmesi yöntemi gibi.
 10. Yerel devlet memurlarına Daha yüksek maaş ödemesi, böylece rüşvet ile mücadele edilecektir;
 11. Daha fazla polis gücü suç işleme oranının düşürülmesi için.

[ Sorular Aşaması 1 ]4. Fiziksel sınırlar

Bu alıştırmada, harita'da belirtilen Pesisir Tropicana alanının doğrudan (aynen olduğu gibi) dahil edilmesi işlemi, yapılması gereken ilk adimdir.


[ Sorular Aşaması 1 ]5. Disiplinler

Analiz için uygun olan analizler aşağıda verilmektedir:


[ Sorular Aşaması 1 ]6. Olası ilgili gruplar

Olası ilgili gruplar olarak; önerilen gelişmelere ilgi duyan kişiler (veya onların temsilcileri) alınır.   Temel olarak ilgili grupları oluşturan alanlar:

Alıştırma için, aşağıda verilen ilgili gruplar tanımlanmıştır:

[ Sorular Aşaması 1 ]7. Karar-verici(ler)

Karar-vericileri, proje başlatıcısının belirlemesi gerekir:

Bu alıştırmada ilgili gruplar, siz projeyi analiz ederken sağlanacak bilgileri temel alarak bir karar verirler.


[ Sorular Aşaması 1 ]8. Belirteçler

Olası belirteçler şunlardır (birimleri parantez içindedir):

Gerçekte, belirteçleri (ve sabit-durumu) tanımlamadan önce, arzu edilen durum hakkında bir fikir olmalıdır. Örnek olarak; projenin temel hedefi, istihdam mi? yoksa çevresel özellikler midir?

Bu alıştırma için, yatırım olanaklarını aşağıdaki sektörler için sınırlandırıyoruz:

Gerekli olan belirteçler şunlardır (birimleri parantez içindedir):

[ Sorular Aşaması 1 ]9. Sabit-durum
 
Sektör Yıllık ekonomik değer
(milyon Ypb ile)
İş sayısı Notlar
Kalay-madenciliği 100 15000 Cassiterite arıtımı yok
Tarım 55 60000

Balıkçılık 30 30000 6000 tekne
Kültür-balıkçılığı - -

Turizm 15 7500

Diğer 100 56000


[ Sorular Aşaması 1 ]10. Arzu edilen durum (desired-situation)

Bu aşamada, Pesisir Tropicana için arzu edilen durum sadece belirsiz terimlerle açıklanabilir. Hiç kuskusuz; 800 Ypb'lik olası yatırımın genel hedefi; mümkün olan en optimal şekilde sosyo-ekonomik ve ekolojik koşulların geliştirilmesidir:


[ Sorular Aşaması 1 ] [ Sorular Aşaması 2 ]