Politika Analizi Modülü

 


Kavramlar - Alternatiflerin Belirlenmesi

Alternatif, sabit durum ile arzu edilen durum arasındaki farkın kapanmasını sağlayacak proje ve politika önlemleridir. Başka bir deyişle 'alternatif'; önceden tanımlanan bir problemi yeterince çözebilecek önlemlerin bir bileşkesidir.

'Oluşum' ve 'ön-seçim' olmak üzere, iki alt-basamak tanımlanabilir. İlaveten, alternatifler bir sınır koşulları seti ile sınırlandırılır.

Alternatiflerin Oluşumu

Genelde, 'alternatiflerin oluşumu' kontrollü bir süreç değildir. Henüz problem analizi safhasında iken, bazı olası çözümler görünmeye baslar. Öyle ki; belirli bir alternatif önerisi, politika analizinin başlangıcını oluşturabilir.

Çoğu durumlarda, politika analizinin başlatıcıları, bir alternatifle gelirler. İlaveten alternatifler, çalışmaya dahil olmayan gruplar veya bireyler tarafından da önerilebilir (örnek: baskı grupları). Başlatıcı ayrıca, çalışmaya belirli alternatiflerin dahil olmamasını isteyebilir.

Belirli çalışmalarda, hem alternatiflerin sayısı, hem de içerikleri önceden tespit edilebilir. Böyle hallerde, kararların öncesi (geçmişi) bilinmelidir (aynen bir zaman sınırlaması gibi: 'kısa vadede bir karara gerek duyulmaktadır'). Ayrıca çalışma-başlatıcı, kendi alternatifinin tehlikede olacağı durumlara yol açan, 'yeni alternatifleri birleştirme' işlemini önlemeye yönelebilir. Çalışma-başlatıcısının alternatifleri için yapılacak detaylı bir analiz, bir politika çalışmasının kesin sınır koşullarını ortaya çıkarabilir (örnek: Finansal kısıtlamalar).

Diğer durumlarda analist, kendisince verilen sınır koşulları dahilindeki alternatiflerin sayısını ve içeriğini belirleme serbestisine de sahiptir.

Alternatif oluşturmak için önemli noktaları içeren bir: liste görebilirsiniz.

Alternatiflerin ön-seçimi

Proje çalışmasının bu aşamasında, birçok ve hatta çok fazla sayıda alternatifin bulunması çok muhtemeldir. Tüm bu alternatiflerin yeterli detayda çalışılması, temsil edilmesi ve nihai karar alınması işlemlerine dahil edilmesi; hem çok masraflıdır, hem de (pratik) uygulanabilir değildir. Alternatiflerin sınırlandırılmasında bir başka neden de; uygulanacak değerlendirme yöntemi olabilir. Çünkü bazı yöntemlerde, sadece belirli sayıda alternatifler değerlendirilebilmektedir.

Bu gibi durumlarda bir ön-seçim yapılması gereklidir. Çok sayıdaki alternatifler, belirli sayıda olan ve çözüm öngören alternatiflere indirgenir. Alternatif sayısındaki birinci indirim, gruplama (küme) yoluyla sağlanabilir: belirli benzerlikteki alternatifler gruplanır ve bir tek alternatif olarak dikkate alınır. Daha ileri bir aşamada, gruplar kendi içinde fizibilitesi daha detaylı analiz edilebilecek olan varyasyonlara (kendi değişkenlerine) ayrılabilir.

Ön-seçim aşamasında, olası etkileri içeren küresel bir envanterin yapılması gerekebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alıştırma 6

Bu ifadeler doğru mudur?

Tanım olarak, sabit-durum'un seçilmesi; hiçbir politikanın uygulanmayacağı anlamına gelmektedir.
"bir senaryo" ve "bir alternatif"; birbirinden farklı olmayan tanımlar olarak verilmektedir.
Alternatiflerin oluşturulması esnasında, bu alternatiflerin gerçek olup olmadığını değerlendirmek için; yapılabilirlik (fizibilite), sağlamlık ve esneklik kriterleri ortaya konur.

 

 

 

 

 

Alıştırma 7

Daha önce tanımladığınız problemleri kullanarak, her bir problem için yaklaşık 200 kelime kullanarak 3 alternatif belirleyiniz.

[ Yazar'a gönder ]

 

Geri İleri