Halkın Katılımı

 

 

Yasal Çerçeve

Çerçeve

Farklı belgeler, Halkın Katılımı hakkında yasal bir zemin için uluslararası bir çerçeve temin eder. Bu çerçeve; uluslararası, ulusal ve bölgesel seviyelerdeki mevzuat için bir başlangıç noktası olarak ele alınabilir.

Bu açıdan iki esas belge şunlardır:

Aarhus Anlaşmasındaki Özel Maddeler

Projelerin herhangi bir seviyesindeki değişmez kararlara Halkın Katılımı; Aarhus Sözleşmesinin 6. maddesinde ele alınmıştır. Ayrıca, hükümetin en önemli çözümlerinin bulunduğu meseleler (siyaset, yasalar ve hükümleri) 7. ve 8. maddelerle bir dereceye kadar dikkate alınmıştır.

Aarhus Anlaşmasının 6. maddesi; değişmez özellikteki faaliyetlerdeki halkın Katılımı hakkındaki kapsamlı pozisyonlara yer verir. Zaten uzun bir zamandan beri yaptırımlar konusuna dair farklı durumlara özgü yorumlar veya halk toplantıları hakkındaki pozisyonlar, Avrupa'da kabul görmektedir; böylece çoğu ülkeler için, bu kabul bir problem yaratmamaktadır. Aarhus Sözleşmesi'nin uygulanmasına ait bir El-Kitabında izah edildiği üzere, bu durumlar aşağıda belirtilen hususları kapsamaktadır:

-" bölgesel planlamayı ilgilendiren çözümler, ekonomik faaliyetlere ait yaptırımlar, hem inşaat hem de işletmeye ait yaptırımlar ",
ve ayrıca
- " suyun veya diğer doğal kaynakların kullanımına dair yaptırımlar, ve ayrıca suya, havaya ve toprağa salınan kirleticiler hakkındaki izinler " .

Bununla karşılaştırıldığında, Aarhus Sözleşmesinin çevre planları, programları ve politikaları hakkındaki 7. maddesi, detaylı çözümlere dair talepleri kapsamamaktadır. Bu madde içinde, her grup planlar ve programlarda Halkın Katılımı için " uygun " pozisyonları kabul eder ve bazı detayları öngörür. " Politika " ile ilgili olarak, 7. madde sadece; Grupların, " mümkün olan bir zamanda " yalnızca " kararın alınmasında yer almak için kamuoyuna fırsat verilmesi yönünde çalışmalarını ifade eder " . Fakat en azından bu süreç öngörülmektedir.

8. madde; yasal eylemlerin geliştirilmesinde Halkın Katılımı, doğrudan uygulama gücüne sahip standartlar (normlar), ve genellikle zorlayıcı ve standartlara uygun eylemlere yasal olarak tatbik edilebilir nitelikteki standartlarla ilgilidir. Bu, politika dikkate alındığında 7. maddeden ayrı değerlendirilir. Ancak, planlar ve programlar dikkate alındığında ise 7. maddeden daha az yönlendiricidir. 8. maddede, -Her grup; seçenekler için belirgin fırsatlar varken, kararnamelerin ve yasaların hazırlanması esnasındaki uygun safhalarda etkin bir halkın Katılıma yardımcı olmak için " bir çaba harcar. " - denilmektedir. Bu ise; " etkin " bir halk Katılımı için geçici çerçeveleri hazırlar. Bu çerçeveler; standartlara uygun projelerin kamuoyu tarafından erişilebilir olması, halkın yorum yapabilme fırsatına sahip olması ve Halkın Katılımından elde edilen verilerin en azından mümkün olan en yüksek dereceye kadar dikkate alınması anlamındadır " .

Uygulama için El-kitabı

Aarhus Anlaşması'nın Uygulama El-kitabı, çok sayıdaki önemli meseleler için ayrıcalık göstermektedir:

  • Devlet organlarındaki fonksiyonların önemli bir bölümü, somut olaylara ve koşullara dayalı somut çözümlerin geliştirilmesini kapsar.
  • Bu fonksiyonların bir başka önemli bölümü ise, genellikle uygulanabilir nitelikteki hükümlere bağlı olarak kalkınmayı ve hayata geçirmeyi kapsar. Burada, " hüküm " terimi; çok geniş bir manada kullanılmıştır. Bu terim; kararları, talimatları, emirleri, standartları ve hükümleri kapsamaktadır.
  • Bu ayrıca, icracı otorite tarafından geliştirilen ve projelerin yasal birimlere aktarılması anına kadarki süreçlerde devlet organlarının yasal süreçlere Katılımını kapsamaktadır.
  • 8. madde; böyle hükümlerin geliştirilmesinde Halkın Katılımını öngörür ve grupların hedeflere ulaşmak için icra etmesi gereken belirgin talepleri ortaya koyar.

Stratejik Çevresel Değerlendirme

7. ve 8. maddenin uygulanmasına ait ek el-kitabı yararlı gözükmektedir. Ancak kılavuzda, açıklanmakta olan işleri belirleyecek bir çalışma grubunun yaratılmaması kararlaştırılmıştır.

Bunun yerine, Sözleşmeyi imzalayan ülkeler; bir " Stratejik Çevresel Değerlendirme " (SÇD) geliştirmeye karar vermiştir. SÇD; yüksek düzeydeki (stratejik) hükümet kararlarının ortaya çıkardığı çevresel etkilerin bir değerlendirmesidir. Böylece SÇD, sadece bireysel projeleri dikkate alan kararlarla ilgili olmayıp, ayrıca eylem için geniş bir çerçeve temin etmeyi de hedefler.

Espo Sözleşmesindeki gruplar; SÇD hakkında bir protokol geliştirmeyi amaçlayan hükümetler-arası bir çalışma grubu kurmaya karar vermişlerdir. Bu toplantının, 2003 yılında Kiev'de olması hedeflenmiştir.

Bu bağlantı; Rusya dahilinde uygulanan çevre ve mevzuatla ilgili detay bilgileri kapsamaktadır

Geri İleri