Halkın Katılımı

 

 

Teknikler ve Stratejiler

Halkın Katılımı'nın karar verme süreçlerine dahil edilmesinde izlenen yol, çoğu durumda birbirinden farklı olmaktadır. Bu durum, proje veya programın özelliği ile ilgili olan değişkenlerin sayısına bağlıdır. Örneğin;

* yersel bakış (sınırötesi, ulusal, bölgesel veya yerel ölçekte)

* ilgili grupların özelliği veya "halk" tanımı (kamu birimleri, yerel nüfus, şirketler, sivil toplum örgütleri)

* zamanlama - iş programı (projenin süresi veya sürdürülebilir kalkınma için yönetim ve yürürlükteki mevzuat)

Bu değişkenler; halkın projeye dahil edilmesini veya diğer bir deyişle, halkın katılımı sürecine uygulanması gereken strateji ve teknikleri tanımlamaktadır.
Çoğu durumda, halkın katılımındaki tekniklerin ve stratejilerin doğru olarak seçilmesi; faaliyetin başarısını belirleyen bir etken olmaktadır.

Teknikler ve Stratejiler Arasındaki Farklılıklar

Bir 'strateji'; gelecek öngörülerine dayalı hedeflere ulaşmak amacıyla yapılan genel bir eylem planıdır.
Stratejiler; daha çok halkın katılımının karar verme sürecine dahil edildiği yöntemlere odaklanmaktadır.
Bir stratejinin seçilmesi anında, stratejik hedeflerin (eylem planının gerçekleştirilmesinde yönlendirici olan esas faaliyet yönergelerinin) tanımlanması gereklidir.
Bir 'strateji'; halkın katılımında hangi tekniklerin kullanılması gerektiğini tanımlamaktadır.

Teknikler, 'Halkın Katılımı'nın pratik olarak gerçekleştirilmesinde kullanılan özel araçlar 'dır.
'Halkın Katılımı'nı düzenlemek için kullanılabilecek çok sayıda teknik bulunmaktadır.

Aşağıda verilen örnek, teknik ve strateji arasındaki farklılığı açıklayabilir:
-Bir fırıncının 'stratejisi'; ekmek pişirme kararı olabilir;
-Bu fırıncının 'tekniği' ise, un ve bir fırın gibi gereksindiği araçlarla ilgilidir.

-Stratejiler

Halkın Katılımı süreci, asıl hedefin başarılmasını sağlayan temel faaliyetlerin gerçekleştirildiğini varsayar.
Stratejik planlama; (sırayla işletilmesi gerekli olmayan ancak, adımların ötelendiği veya atlandığı ve sürekli olarak gözden geçirildiği) temel faaliyetlerin tanımlanmasını kapsamaktadır.
Stratejik planlama, aşağıda belirtilen unsurları kapsar:

(a) Kapsam Belirleme
(b) İlgili grupların Katılımı
(c) Katılım Usulünün Tanımlanması
(d) Sürecin Tanımlanması
(e) Katılım Stratejisinin Yaratılması
(f) Doğru Mekanizmanın Seçilmesi
(g) Programın Yayımlanması .

-Teknikler

Doğru olan tekniğin (veya tekniklerin farklı kombinasyonlarının) seçimi, bir strateji için önemlidir ve amacın ne olduğuna bağlıdır

Aşağıda verilen 6 adet " teknik türü " , yasal gerekliliklerle başlayan, danışma gibi bilgi değişimi ile devam eden ve katılımın daha etkileşimli biçimlerine kadar uzanan bir aralıkta yer alan kümülatif seçenekler serisini temsil etmektedir.

(1) Yasal Gereklilikler
(2) Bilgi Verilmesi

(3) Bilgi Toplanması
(4) Birleşik Çalışma
(5) Paylaşılmış Karar Süreci
(6) Yetkilendirme

Katılımın farklı biçimlerinin başarılı kombinasyonları, 'Ramsar Sözleşmesi' ile gözetilen ve 'Dnestr Nehri' deltasında bulunan bir sulak alanın korunması hakkındaki

Ukrayna'da Halkın Katılımı Örneği)

içinde görülebilir.

Geri İleri