Örnek Çalışma - Epirus Kıyı Bölgesi


BKAY için Olumlu ve Olumsuz Sonuçlanan Uygulama Örnekleri

KİM

BKAY süreci veya projesinde koordinasyonu (eşgüdüm) sağlayan birim veya lider katılımcı (kısa bir açıklama ile)

Epirus Bölgesi - Çevre ve Alansal Planlama Departmanı

NEREDE

Konum (topluluk, il, ülke)

Epirus Kıyı Bölgesi, Kuzeybatı Yunanistan, İyon Denizi

NE ZAMAN

Süreç ne zaman başladı? Devam ediyor mu?

Eylül 1997 / Haziran 2001

NASIL

Süreci kim başlattı? ve/veya finanse etti? Bu, programın bir parçası mıdır?

Terra Kıyı Alanları Yönetim Projesi (ERDF) ve Yunan Çevre-Bölge Planlama ve Bayındırlık İşleri Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir

TEMEL KONULAR

Anahtar konular, temel sorunlar ve çatışmalar nelerdir?

Bölgenin bölgesel ve çevresel sorunları:
sayfiye ve kırsal alanlarda denetimsiz turizm ve kentsel gelişmeler
tarımsal arazilerin kaybedilmesi
gelişmeye bağlı olarak doğal ve kültürel çevrenin bozulması
bayındırlık işlerinden kaynaklanan etkiler
komşu bölgelerdeki terk edilmiş alanların varlığına rağmen, faaliyetlerin kıyı alanında yoğunlaşması
kati ve sıvı atık yönetiminin yetersiz yapılması

Bölgedeki BKAY uygulamasında karşılaşılan temel sorunlar:

 1. Doğal çevre için düzensiz ve dağılmış veriler
 2. Bölgenin yönetimi için mevcut pek çok birimin bulunması - eşgüdüm noksanlığı.
 3. 'sürdürülebilir kalkınma' duyarlılığı açısından yeterli düzeyde bilinçlenmenin olmaması

Yukarıda verilen sorunların üstesinden gelmek için, proje dahilinde gerçekleştirilmek üzere aşağıda verilen görevler organize edilmiştir:

 1. Çevre, arazi kullanımı ve yasal çerçevelerle ilgili veriler için bir 'veri bankası' oluşturulması ve CBS kullanımı.
 2. İlgili tüm birimlerin dahil edilmesi yoluyla, bir 'kıyı forumu'nun oluşturulması.
 3. Kıyıdan gerideki alanlar ile kıyı arasındaki bağlantılar için yaya yollarının inşaa edilmesi, bu şekilde sürdürülebilir turizmin desteklenmesi.
 4. Seminerler, toplantılar ve broşürler, vs.. ile çevre bilincinin artırılması.

GELİŞME ve DEVAMLILIK

Proje / süreç izlenmekte midir?

Eğer yoksa: gelişme ne zaman durmuştur ve esas nedeni ne olmuştur?

Projenin bitiminden önce, ECOS-OUVERTURE çerçevesinde diğer bir tamamlayıcı proje başlatılmıştır. INTERREG III kapsamında ise, bazı çalışmalar sürdürülecektir.

ALINAN DERSLER

Bu örnekten ne tür bir ders alınabilir? Kısaca karakterize ediniz

 • Kıyısal alandaki belediye yetkilileri, Bölgenin koruyucu şemsiyesi altında BKAY sürecinde çok önemli bir rol alabilirler.
 • İnsanlar, sadece teorik değil; görünür eylemlere (fiziksel nesnelere) gerek duyarlar.
 • Büyük ölçekli bir alanda çalışmanın zorlukları dikkate alındığında, küçük ölçekli bir alanda çalışmayı pilot projelerle başlatmak daha olumlu sonuçlar verir.
 • İlgili gruplar (katılımcılar) çalışmaya "ortak" edilmelidir.
 • BKAY süreci dahilinde halkın katılımı çok önemlidir.

DAHA FAZLA BİLGİ

Bağlantı kurulması yoluyla daha fazla bilgiyi kim temin edebilir?

Barbara Tzialla
Epirus Bölgesi - Çevre ve Bölge Planlama Departmanı.
Stoa Orphea, İyonya, Yunanistan
Tel / Faks +3065138694
E-posta: ipirpeho@otenet.gr