Uygulama Örnekleri

Giriş

Bu modül; kıyı kaynaklarının bütünleşik yönetiminin gerekli olduğunu gösteren bir çok örnek çalışma sunmaktadır. BKAY şemasında da gösterildiği üzere; diğer CoastLearn modüllerinde sunulan ve tartışılan bir çok konu, nihayetinde birbiri ile ilgili olmaktadır. Bu halde; kıyı yönetiminde çalışanların, bu bağlantıları iyi anlaması oldukça önemlidir.

Aşağıdaki örnek çalışmalar CEE katılımcıları tarafından sağlanmıştır. Bu örnekler kıyı yönetimi için bir çatı oluşturulması veya bir kıyı yönetimi sürecinin gerçekleştirilmesi konularındaki kendi deneyimlerine dayanmaktadır. Örnekler için gerekli detaylar verilmiştir. Böylece konunun daha iyi anlaşılması sağlanacaktır. Her bir örnekte etkin bir kıyı yönetimi işlemi geliştirilmesinde karşılaşılan mücadele ve fırsatlar gösterilmektedir.

 

Bütünleşik Örnek Çalışmalar

Romanya Bütünleşik Kıyı Alan Yönetimi
Bu çalışmada, Romanya'daki Bütünleşik Kıyı Alan Yönetimi ile ilgili tüm alanlarda en güncel bilgiler sunulmaktadır. Kıyı alanlarındaki doğal, idari ve insan unsurları anlatılmıştır. Devamında Bütünleşik Kıyı Alan Yönetiminin (ICM) nasıl geliştirilebileceği yönünde açık bir taslak çalışma tanımlanmaktadır.

 

Strymonikos Kıyı Alanları Yönetimi, Yunanistan
Bu çalışmanın amacı, kıyı alanlarının korunmasında koordinasyonlu hareket etmenin faydalarını göstermektir. Bu amaçla, Strymonikos Kıyı Alanı için kararlaştırılmış olan yönetim çalışmasından yararlanılacaktır. Son yıllarda kirlilik ve çevreye verilen zararlar artmıştır ve aynı zamanda turizmin de gelişmesi beklenmektedir. Yetkililer, uzun vadeli bir planlamaya gerek olduğunun bilincindedir. Ancak sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilmesi, bölgenin gelişimi içinde yer alan çeşitli idari birimlerin karmaşık (çatışan veya çelişen) yetkileri; parçalanmış arazi kullanım planlaması ve her düzeydeki karar vericilerin yetersiz çevre bilinci olmasından dolayı kısıtlanmaktadır. Bu örnek içinde, tüm bu tartışmalara da değinilecektir.

Bu konudaki bilgi dağarcığı ve örnekler, diğer CoastLearn modüllerindeki alt başlıklara bağlantılar yoluyla verilmektedir:

( Planlama / Örnek Çalışma, Alt başlık:
Strymonikos Kıyı Bölgesi Yönetimi için Eylem Planı)

 Kıyı yönetiminde CBS kullanımı veya kullanım ihtiyacına yönelik olarak aşağıda verilen örneklerde; CBS kullanımının kazançları ve zorlukları ile CBS'nin nasıl uygulanabileceği gösterilmektedir. Her bir örnek çalışmanın sonunda, gerekli bağlantıyı temin edebilmek için ilgili detaylar verilmektedir. Bu şekilde, herhangi bir 'örnek çalışma' hakkında daha fazla bilgi edinmeniz mümkün olabilir.

Strymonikos ve Ierissos Körfezleri, Yunanistan.
Bu örnekte, yoğun olarak turizm ve doğal kaynakların işletilmesi için kullanılan çok kullanıcılı karmaşık bir bölge, çalışma alanı olarak anlatılmaktadır. Bölge aynı zamanda, denetimsiz bir gelişme ve çevresel değerlerin bozulması ile karşı karşıya kalan bir konumdadır. Bu örnekte, gerçek bir kıyı bölgesindeki karmaşıklık gösterilerek, mantıklı idari kararların alınabilmesi için, yüksek kalitede coğrafik bilgiye duyulan ihtiyaç vurgulanmaktadır. Strymonikos Örneği

Kavala Bölgesi, Yunanistan.
Bu örnekte, coğrafik bilgi toplanması ve kıyı izleme programının organizasyonu için bir kıyı gözlemevinin (rasathane) kurulması gereği anlatılmaktadır. Bu örnek kapsamında, kıyı yönetim kararlarını yönlendirmek için yeterli bir 'bilgi yönetimi' ihtiyacı olduğu açıkça belirtilmektedir. Kavala Örneği

Epirus, Yunanistan.
Bu örnekte, bir 'kıyı yönetim programı'nın gerçekleştirilmesinde "düzensiz ve dağınık" verilerin durumu, ortak bir problem olarak tanımlanmaktadır. Bu ihtiyacı karşılamak açısından, CBS ve veri bankası kurulması konuları işlenmektedir. Epirus Örneği

Lochs Long, Duich ve Alsh, İskoçya.
Bu örnekte, Avrupa Birliği Habitatlar Talimatı'nın uygulanması için veri yönetimi ihtiyacı ve 'özel koruma alanları'nın tanımlanması ihtiyacı anlatılmaktadır. Uygun verinin toplanması, yönetimi, analizi ve sunulmasında CBS'nin rolü açıklanmaktadır. Lochs Long, Duich Alsh Örneği

Wadden Denizi, Hollanda, Almanya ve Danimarka
Bu örnekte, Wadden Denizinde "Özel Olarak Duyarlı Deniz Alanları" (ÖDDA) kurulması yapılabilirliğini (fizibilite) belirlemek için CBS kullanımı anlatılmaktadır. Çevresel değerlerin ve deniz ulaşımındaki risklerin haritalanması için CBS kullanılmıştır. Alansal analiz çalışması ile de, potansiyel ÖDDA sınırları tanımlanmıştır. Wadden Denizi Örneği

Karadeniz ve Azak Denizi
Bu örnek, Karadeniz ve Azak Denizi için bir alansal plan geliştirecek olan 'Karadeniz Çevre Programı'ndan alınmıştır. Bu örnek kapsamında; CBS kullanımının içeriği, kullanılan yöntem ve analitik işlemleri gösteren bir akış diyağramı açıklanmaktadır. Karadeniz ve Azak Denizi Örneği

 

 

Baskı Sürümü (İng. PDF dosya: 235 KB)