Örnek Çalışma - Papa Stour ve Lochs Long Adaları, Duich ve Alsh


BKAY için Olumlu ve Olumsuz Sonuçlanan Uygulama Örnekleri

KİM

BKAY süreci veya projesinde koordinasyonu (eşgüdüm) sağlayan birim veya lider katılımcı (kısa bir açıklama ile)

Scottish Natural Heritage (SNH; İskoç Doğa Mirasçıları) - İskoçya'da yasal doğa koruma ajansı, İngiltere.

NEREDE

Konum (topluluk, il, ülke)

Papa Stour ve Lochs Long Adaları, Duich ve Alsh.

NE ZAMAN

Süreç ne zaman başladı? Devam ediyor mu?

1996 (Devam ediyor)

NASIL

Süreci kim başlattı? ve/veya finanse etti? Bu, programın bir parçası midir?

SNH tarafından finanse edilen CBS kullanımı

TEMEL KONULAR

Anahtar konular, temel sorunlar ve çatışmalar nelerdir?

İskoçya'daki Özel Koruma Alanlarının (SAC) tasarlanmasında CBS kullanımı

Kapsam

İngiltere (UK), Habitatlar Talimatını uygulamakla yükümlüdür. İskoçya'da İskoç Doğa Mirasçıları (SNH), potansiyel Özel Koruma Alanlarının (Special Areas of Conservation: SAC) belirlemesi için görevlendirilmiştir. Potansiyel SAC belirleme sürecini yürütmek için, aday bölgelerin habitatları hakkında bilgi gerekmektedir. Gerekli bilgi kapsamında olanlar;

 • habitatların büyüklüğü
 • habitatların dağılımı
 • habitatların kalitesi
 • ilgili biyotoplar

Bu bilgi, SNH'nin aşağıda verilen işlemleri yapmasına izin verecektir:

 • koruma hedeflerinin belirlenmesi (Talimat'ta talep edildiği gibi)
 • yönetim planları hakkında bilgilendirme

 

Uygulanan CBS Yöntemi

Deniz habitatlarına ait veriler, uzaktan akustik algılama yöntemi ile derlenmiştir. Toplanan bu veriler dahilinde; derinlik, taban sertliği, ve pürüzlülüğü yer almaktadır. Zemin değerlendirmesi; telsiz-erişimli video, numune (gram) alımı ve dalgıç gözlemi vasıtasıyla ikmal edilmiştir. Bir kez taban karakteristikleri habitat türü ile ilişkilendirildiğinde; habitat türlerini temsil etmek için ham veriler, MapInfo CBS kullanılarak enterpole edilmiştir. Bu işlemle, incelenen her alan için, ulusal sınıflandırma sistemine uyumlu biyotop türlerinin tayin edilmesi mümkün olmuştur.

 

 

GELİŞME ve DEVAMLILIK

Proje / süreç izlenmekte midir?

Eğer yoksa: gelişme ne zaman durmuştur ve esas nedeni ne olmuştur?

Bilginin kullanımı

Veriler, aşağıda verilen işlemler için kullanılmıştır:

 • bölgelerin koruma hedefleri için bir odak teşkil etmek
 • Özel Koruma Alanlarının (SAC) yönetim planı için bilimsel kanıtlar sağlamak
 • bölgenin kalite, büyüklük ve habitatlarının dağılımı açısından izlenmesini sağlamak
 • ulusal SAC'lar için verilerin ana hatlarını temin etmek (6 yılda bir kez Avrupa Birliği'ne rapor verilir)
 • İskoç Doğa Mirasçıları (SNH)'nin çalışma programı hakkında bilgilendirme
 • yorumlama materyali için girdi sağlamak

ALINAN DERSLER

Bu örnekten ne tür bir ders alınabilir? Kısaca karakterize ediniz

Genelde, bu örnekte CBS'nin rolü aşağıdaki konularda yer almıştır:

 • veri saklanması
 • veri analizi
 • bilgi sunulması
 • harita sorgulaması
 • karar-verme ve tartışma için kolaylık sağlanması
 • İskoç Doğa Mirasçılarının (SNH) alan yönetim yöntemi ile entegrasyon (bütünleşim)

Bu örneğin verdiği esas ders; karar-verme rolü içeren bir projeye CBS'nin sağladığı potansiyel faydalardır. Özel olarak, CBS aşağıdaki faydaları sağlamaktadır:

 • Verilerin hızlı olarak enterpolasyonu
 • Verilerin etkin ve verimli olarak saklanması ve verilere müdahale edilmesi
 • Verilerin yüksek kalitede sunulması
 • Yönetim faaliyetleri için sürekli olarak destek sağlanması

 

DAHA FAZLA BİLGİ

Bağlantı kurulması yoluyla daha fazla bilgiyi kim temin edebilir?

Scottish Natural Heritage (İskoç Doğa Mirasçıları)
Adres:
2/5 Anderson Place
Edinburgh
EH6 5NP
www.snh.org.uk