Listeniz aşağıda belirtilenleri içerebilir:

Olumlu Olumsuz

Doğa alanlarını korumak amacıyla güçlü ekonomik nedenler; turizmden ve özellikle (kuş ve balina gözlemciliği gibi) eko-turizmden gelen kazançlardan yararlanmayı sürdürmek için.

 

Biyoçeşitlilik bozulmaktadır. Çünkü, geleneksel tarım gibi sürdürülebilir ekonomik faaliyet biçimleri kaldırılmaktadır.

İnsan davranışlarının değişmesi; hem turistlerin hem de ev sahipliği yapan toplumun kaynaklara karşı eğilimi. Turistler kaynakların önemi ve değeri hakkında eğitilebilirken, yerel halk ise kaynakları ekonomik değerlerin artırılması olarak değerlendirmektedir.

 

Aşırı kalabalık; Altyapı ile birlikte yapılaşmanın artışı, kültürel çevreyi olumsuz olarak etkileyecek ve el değmemiş turistik beldeler daha az çekici olacaktır.
Koruma çalışmaları için fon sağlamak için daha fazla finansal kaynak gerekir.

Doğal kaynakların yanlış kullanımı ; su gibi ve gerekli olmayan kullanımlar için. Habitatların fiziksel olarak bozulması ve rahatsız edilmesi, biyoçeşitliliğin yitirilmesi ile sonuçlanabilir. Turizm ayrıca, önceden de duyarlı kıyı kaynakları üzerinde etkili olan baskıları önemli derecede artıran bir etkendir.

 

Turizmin gelişimi, aralarındaki çatışmalar nedeniyle sanayi ve kentsel gelişimi elde tutar . Kirlenme; doğal ekosistemler üzerindeki baskıları veya uygun olmayan kirleticileri uzaklaştırmakla sonuçlanan bir olgudur.