Bulunduğunuz bölüm: / Uygulama Örnekleri / Kuron Lagünü, Litvanya

Lokasyon

Gel-git dalgalarının olmadığı Kuron (Curonian) Lagünü; dar yarı-kapalı bir bölge ve Baltık Denizinin güneydoğu kenarında konumlu olan bir tatlı su kitlesidir. Kuron Lagünü; Baltık Denizindeki en büyük lagünlerden biridir (yüzey alanı; 1584 Km².) Baltık Denizine boşalım yapan Nemunas Irmağı; Kuron Lagünü içine esas su girişidir. Ağustos ve Temmuz; +17ºC ulaşan günlük hava sıcaklığı ile yılın en sıcak ayları olmaktadır.


Politik olarak, Kuron Lagünü bölgesi; iki parçada ayrılmaktadır:
- Rus Federasyonunun özel bir yöresi olan Kaliningrad ilçesine ait güney kısmı,
- Litvanya’ya ait olan kuzey parçası.
Coğrafi olarak Kuron Lagünü ve bitişik bölgesi, büyük doğal birimi oluşturmaktadır. Güneydoğu Baltık sahilindeki birikim düzlükleri, üç büyük parçayı kapsamaktadır. - Nemunas Deltası
- Kuron Burnu (the Curonian Spit)
- Sambian yarımadası
Bu bölgenin toplam alanı; yaklaşık olarak 4000 Km².’dir.


Kuron Burnu; 40-60 metre yükseklikli rüzgarla sürüklenen hilal biçimli kum tepeleri (İng: drifting barchans) üzerinde, 31 kilometre uzunluğundaki kıyıya paralel ilerleyen göreceli olarak yüksek içsel kara parçası (İng: coastal ridge) ile ünlüdür. 2000 yılında Kuron Burnunun tümü; BM UNESCO Dünya Miraslar Listesi (UNESCO World Heritage List) dahilinde önemli değerlere ait kültürel bir peyzajı olarak yer almıştır. Bu bölgeler, Litvanya’da bulunan Kuriunerija’nın ve Rusya’da bulunan Kurshskayakosa’nın milli parkları içinde korunmaktadır. Bölgenin kumlu kıyı plajları; güzel ve geleneksel tatil yerleri, olgun çam ormanları, hilal biçimli kum tepeleri üzerinden gözlenen muhteşem manzaralar ve Kuron Lagünü ile birlikte, tüm bölgenin çok değerli bir turizm kaynağını oluşturmaktadır. Bu özelliklerle birlikte Kuron Lagünü; uluslararası ölçekte bir turist beldesi olmaktadır.


Nemunas Deltası; ırmak kollarının oluşturduğu bir labirent, su kanalları, su tutucu seddeler (İng: polder) ve sulak alanları ile birlikte, RAMSAR Sözleşmesi altında bölgesel bir park olarak korunan uluslararası öneme sahip bir sulak alandır. Nemunas Deltası; özellikle kazlar, ördekler ve bataklık kuşları gibi göç eden ve yavrulayan kuşlar için önemlidir. Bölgede yüksek popülasyona ulaştığı kaydedilen türlerin uzun listesi; Nemunas Deltasının, eko-turizmin gelişmesi açısından uluslararası öneme sahip olan tek bölge olduğunu vurgulamaktadır.


Sürdürülebilir Turizmde Yönetim

Klaipeda Üniversitesindeki Rekreasyon ve Turizm Bölümü ile birlikte EUCC Baltık Bürosu; Kuron Lagün bölgesindeki sürdürülebilir turizmin gelişmesini kolaylaştıran bir öncü kurumlar olmaktadır. Tüm süreç; 1993 yılında Nemunas Deltasındaki Rusne Adasında, EUCC desteğini almış olan sürdürülebilir kalkınmanın güçlendirilmesini hedefleyen çabalarla birlikte başlatılmıştır - AB Kıyı Birliği (EUCC Coastal Union) ve sürdürülebilir turizm proğramın esas önceliklerinden biri olmuştu.

 

Kuron Lagünü bölgesinde sürdürülebilir turizmdeki gelişmelerin güçlü kılınması; esas olarak Avrupa Komisyonu dahilindeki "PHARE" ve "TACIS" proğramlarından sağlanan dış yardım kaynakları yoluyla desteklenmektedir
("PHARE Partnership, PHARE ACCESS, PHARE and TACIS Small Project Facility Programs"). Destek; "Hollanda Kraliyet Elçiliği"nden ("MATRA KNIP" proğramından) elde edilmekte ve Baltık Amerikan Ortaklık Proğramı (the Baltic American Partnership Program) da ayrıca takdir edilmektedir.

Yukarıda sözü edilen özel proje; çiftçilerden çiftçilere ilkesine dayanmakta ve Nemunas Deltası içindeki ve Kuron Burnundaki sürdürülebilir turizm gösteri proğramları hakkında, Kuron Lagünü Bölgesi için hazırlanan sürdürülebilir turizm kalkınma planının geliştirilmesine odaklanmaktadır. Sonuç olarak, Minge bölgesinde çeşitli projeler uygulamaya konulmuştur:
- Rusne Kırsal Turizm Örgütü
- Rusne Kırsal Turizm Bilgilendirme ve Danışma Merkezi
- Su Turizm Merkezi
Sürdürülebilir turizmde gelişmenin kolaylaştırılması; Kursiunerija (Litvanya) ile Kurshskajakosa (Rusya) milli parklar idaresiyle ve Kuron Burnundaki yerel halkla birlikte gerçekleştirilen çeşitli faaliyetler yoluyla garanti edilmektedir

Yorumlar ve Kuram

Kuron Lagün bölgesinin hem Litvanya ve hem de Rusya kısmındaki balıkçılık ve tarım sektörü; 1990’lar sırasında ve 2000’li yılların başlarında yerel ekonomideki öncü rollerini sürdürmüşlerdir. Yerel nüfusun dürüstçe yaşamasını sağlayan bu sektörlerin ve kapasitelerinin ekonomik performansı; piyasa ekonomisinin ortaya çıkışı nedeniyle ve, fabrikasyon ürünler ile ihtiyaç duyulan kaynakların fiyatlarından etkilenen, merkezi yönetimden yerel kararlara kadar bir üretim planlaması meselesinin arkasındaki mekanizmanın değiştirilmesi yüzünden dramatik olarak azalmaktadır.
Eğer bölgenin kalkınma stratejisi, çarpıcı doğal güzelliklere sahip bir alan olarak Kuron Lagününün esas güçlerine dayandırılırsa, bölgenin temiz bir geleceğe sahip olması ve gerçekten sürdürülebilir olması için turizm yeni fırsatlar sunmaktadır.


Kuron Burnu, bugüne kadar bölgede turizmin kalkınması için en uygun alan olarak görülmektedir. Bununla birlikte, bir milli park olarak bu bölgenin statüsü (hukuki konumu); alan dışındaki büyük ölçekli gelişmelere karşı güçlü ve yasal bir korumayı garantilemek amacıyla önceden geliştirilmiş durumdadır. Esas olarak küçük ölçekli ve yerel zenginler/yabancılarca maliyeti karşılanabilen özel (exclusive) turizm için ayrılıp ayrılmaması gerektiğini veya, "normal" gelir düzeyindeki yerel halkın kullanabileceği tesislerin yapılıp yapılmaması gerektiğini tartışmak oldukça önemli konu olarak gözükmektedir. Halihazırda ise yöredeki eğilim, bir ilki oluşturmaktadır.


Kırsal , agro- , eko- ve su-turizmi açılarından bakıldığında Nemunas Deltası; Kuron Burnundan çok fazla çekici özelliklere sahip bulunmaktadır. Ancak, sürdürülebilir turizmin kalkınmasında fırsatların gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği, halen sorgulanan bir konu olarak beklemektedir. Kuron Lagün bölgesindeki ve bölgenin ekonomik ve sosyal gelişmesinde, sürdürülebilir turizmin kalkınması için gereken zengin doğal kaynakların kullanılması; bölgenin, sadece sürdürülebilirliğin zorunlu ilkelerini temel alması halinde mümkün olacaktır.


Planlı ve olumlu eylemler gerçekleştirilmeden, oldukça az sayıdaki olaylar, turizmin gelişimi ve bununla ilgili olarak bölgenin sosyal refahı ve uzun vadeli ekonomik büyüme üzerinde yıkıcı etkilere sahip olabilir. Bölgeye Rusya ve Litvanya merkezi yönetim birimlerinden gelecek desteğin ve gereken ilginin noksan olması halinde ise, özel olarak mevcut yapıya zarar verici durumlar ortaya çıkabilir. Çünkü bürokrasi, yatırım yapmak isteyen yerel girişimcilerin mevzuat içinde boğulmasına neden olabilir.
Gösterilen tüm çabalar, Kuron Lagün bölgesinde turizm kalkınmasının; yerel doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımına ve kültürel mirasın korunmasına yönelik olarak, yerel farklılıklara, peyzajın ve ekosistemin taşıma kapasitesine göre küçük boyutlu dinlenme faaliyetlerinin, yöreye özgü gelişiminin kolaylaştırılmasına uygun duruma getirilmesi (veya onaylanması) amacıyla yapılmalıdır. Böylece, özel eğitim proğramları, yerel açıdan bir ’mükemmellik merkezi’ olan çeşitli eğitim proğramları ve farklı hedef grupların sosyal açıdan bütünleştirilmesi yoluyla sağlanan, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı hakkındaki yerel bilgi birikimini artırmaktadır.

 

Kullanıcı için Alıştırma

Kuron Lagün bölgesinde sürdürülebilir turizmin kalkınmasında, sürdürülebilirliğin hangi zorunlu ilkeleri zengin doğal kaynakları kullanmak amacıyla izlenmelidir?


 

 

 

Kullanıcı için Alıştırma

Hangi öncelikli eylemler, Kuron Lagün bölgesinde sürdürülebilir turizmin kalkınmasında özellikle yararlı olabilir?Daha fazla bilgi
Kuron Lagün bölgesinde sürdürülebilir turizmin kalkınması üzerine daha fazla bilgi, aşağıda verilen kaynak adreslerden elde edilebilir:

(Rekreasyon ve Turizm Bölümü);
Department of Recreation and Tourism, Klaipeda University, H. Manto street, 84, KLAIPEDA, LT-5808, Lithuania,

e-posta: rektur@gmf.ku.lt
Lithuanian Tourism Fund
(Litvanya Turizm Fonu), Ukmerges street, 20, VILNIUS, LT-2600, Lithuania.

Kuron Lagünü için WEB tabanlı bilgilendirme sistemi


 

Kullanıcı için Alıştırma

Kuron Lagün bölgesinde Sürdürülebilir Turizm Kalkınma Proğramının başarılı uyarlaması için gereken ön koşullar nelerdir?Geri İleri

 


Bu Site, Internet Explorer 4 ve üzeri sürümlerde en iyi izlenebilir
Top