Sürdürülebilir Kıyı Turizmini Destekleyen Avrupa Birliği (AB) Politikaları ve Yasal Anlaşmalar

Natura 2000
Doğal Yurtlar, Bitki ve Hayvanların Korunması Hakkındaki AB Talimatı (The EU Directive on the Conservation of Natural Habitats, Fauna and Flora); Özel Koruma Bölgeleri (Special Protected Areas) ve Özel Korunan Alanlar (Special Areas of Conservation) geniş çapta bir ağı kurmuştur. Bu ise, çevresel bütünleşim ve sonuçta da sürdürülebilir kalkınma ilkesinin başarılmasında kilit rol oynayan bir araç olmuştur. (Natura 2000).

Su ile ilgili esaslar
Bu yeni talimat, 2015 yılına dek Avrupa’da yer alan tüm su kaynakları için, “iyi durum” derecesi ile verilen temizlik düzeyine ait hedefi ve suların korunmasında kullanılan yaklaşımı tüm sulara doğru genişletmiştir. Böylece tüm Avrupa üzerinde bu şekildeki su kullanımı sürdürülebilir nitelikte olacaktır (Water Framework ).

Kullanma suyu kalitesi
1976 Yılı Kullanma Suyu Talimatı, AB içinde kullanma suyu için bağlayıcı standartlar getirilmiştir. Yıllık Kullanma Suyu Raporu ve Turist Atlası, kullanma suyu kalitesinde önemli gelişmeler ve halk üzerinde büyük ölçüde bilinçlenme olduğunu göstermiştir. (Bathing Water Quality ).

Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD)
SÇD Talimatı, bölgesel ve yerel düzeydeki belirli planların, proğramların hazırlanmaları ve uygulanmaları öncesinde tanımlanmasını ve değerlendirilmesini sağlama almaktadır ( Strategic Environmental Assessment - SEA ).

Uluslararası Sözleşmeler
Bu gibi ulusal mevzuata ve AB talimatlarına ek olarak AB ülkeleri, doğanın zengin çeşitliliğini korumayı ve iklim değişimi üzerindeki çevresel etkilerin sınırlandırılmasını amaçlayana bir Uluslararası Sözleşmeler ( Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü ) imzalamışlardır.

Avrupa Turizminin Sürdürülebilirliğinde Temel İntibak
Bu makale, 2003 yılının Kasım ayında yayımlanmış olup, çok çeşitlilik gösteren toplumsal politikaların, sürdürülebilir turizm alınan önlemlerin ve endüstrinin rekabet gücünün sağlama alınması gereğini vurgulamaktadır (Basic orientation for the sustainability of European Tourism).

Çevresel Eko-Yönetim ve Yönetim Kontrol Şeması (EMAS)
EMAS; yasalarla yaptırılan uygulamaların ötesinde, sürekli bir temele dayanan işlevsel ve çevresel koruma önlemlerinin geliştirilmesini isteyen kuruluşlarca ve iş kollarınca gönüllü yapılan bir kontrol sistemidir. Bu sistem, iş kollarında çevresel yönetim standardı olan "ISO 14001" standardının da ötesine geçmiştir (Environmental Eco-Management and Audit Management Scheme - EMAS).