Bulunduğunuz bölüm: / Uygulama / Sürdürülebilir Turizm Stratejisi

 

Amaç – sürdürülebilir kıyı turizmi – açıkça belirlenmişse, buna amaca ulaşmak için herhangi bir standart reçete bulunmamaktadır. Genellikle, sürdürülebilir kıyı turizmi için bir Strateji ve Eylem Planının geliştirilmesi, etkinliği ve koordineli eylemleri garanti eden yararlı ölçüdür. Bu, yerel olarak sürdürülebilir gelişmede payı olan tüm ilgili grupların katılımı ile en iyi şekilde geliştirilebilir.


 
Aşağıdaki adımlar izlenmelidir:

1. Statü analizi
Birikim ile mevcut bilgilerin analizi ve kapsamlı olarak derlenmesi, Strateji için ön koşul olmaktadır.

Bu, aşağıda belirtilen konuları dikkate almalıdır:

 • Belirli bir alan için önceden geliştirilen bir turizm yönetimi veya ilgili stratejileri (Ne kullanılabilir? Geliştirilmiş midir? Hangi dersler çıkarılmalıdır?)
 • Katılımcı analizi (Sürdürülebilir turizm gelişimi ile kim ilgilidir? Esas oyuncu kimdir?)
 • Yerel eğitim sistemi, ekonomi ve sosyal yapı ile ilgili gerçek durum ve bilgiler
 • Yerel hikayeler ve geleneksel bilgiler

Bu bilgileri derleme yöntemleri, diğer yöntemlerle birlikte:

 • İlgili gruplarla görüşmeler
 • Standartlara uydurulmuş verileri derlemek ve istatistiksel bir analiz yapmak amacıyla, e-posta, faks veya bireysel olarak dağıtılan ve toplanan anketler
 • (Örneğin çevresel eğitim, biyoçeşitlilik yönetimi, iyi yönetim ve balıkçılık üzerine yapılacak) grup toplantılarına davetler
 • Yerel kütüphanelerden ve İnternet üzerinden yapılacak literatür araştırmaları


2. Strateji geliştirme
Sürdürülebilir turizm stratejisi, (yukarıda belirtilen) 1. adımda toplanan bilgilere dayandırılır. Bu; öncelikli konuları, katılımcı topluluğu, potansiyel amaçları ve bu amaçlara ulaşmayı sağlayan yöntemler bütününü tanımlamaktadır.

These can include among others:

 • Doğa koruma mevzuatına konu olan veya alanı çekici kılan özel kıyı peyzajının veya habitatlarının korunması
 • Ekonominin turizm sektörü ile aralarında bağlar bulunan bölgeye özel sektörlerinin gelişmesi (örneğin el sanatları ve gıda kültürü – yerel mutfak – ürünleri)
 • Turizm yatırımlarından elde edilecek gelirin azami derecede artırılması
 • Bölgede kendiliğinden gelişen kültürel yapıya izin verilmesi,..


3. Eylem planı
Eylem planı; stratejiyi uygulamak için gereken ve (hangi örgüt, ne kadar bir süre için, hangi yöntemleri uygulayarak ve hangi kaynakları kullanarak, hangi eylemi üstlenir? gibi) birçok pratik soruyu gösteren adımları ayrıntılarıyla açıklamaktadır.

Eylemler, bölgesel koşullara uygun hale getirilmek zorunda olduğundan, tümü için standart olarak belirlenmiş bir eylem planı bulunmamaktadır. Bununla birlikte, Eylem Planları genellikle aşağıda belirtilen alanlar için bazı ölçüler içerirler:

 • İdare: örneğin, sektörler arası bütünleşik modellerin geliştirilmesi ve işbirliğinin artırılması; yerel halkın, turizm politikasının şekillendirilmesine ve kararlara katılımı
 • Sosyo-ekonomik sektör: örneğin, yapı malzemeleri ve besin ürünlerindeki yerel alışverişlerin geliştirilmesi; daha iyi bir pazarlama için yerel üreticiler ağının kurulması; turistlerin gereksinimlerini cevap verecek olan yeni ürünlerin geliştirilmesi,..
 • Çevre: örneğin, çevresel standartların denetlenmesi uygulatılması (gürültü, içmesuyu, kullanma suyu, atıksuların arıtımı,..); nesli tükenme tehlikesi altında olan türlere ait habitatların korunması ve tanımlanması; hassas tabiat alanlarının etrafında bir tampon bölge yaratılması; duyarlı bölgelerde yapılan ve çevresel açıdan tehlikeli olan sportif faaliyetlerin yasaklanması; Çevresel Etki Değerlendirme ve Stratejik Çevresel Değerlendirme süreçlerinin turizmle ilgili olan tüm plan ve programlar üzerinde katı bir şekilde uygulanması
 • Bilgi: kıyı turizmine katılım sağlayan halkın tarihi miras hakkında eğitilmesi; çevre yönetimi; doğanın yorumlanmasında özel koruma alanları ekibinin eğitilmesi; yerel nüfus arasında çevre bilincinin artırılması; (çevresel bilgilendirmeyi de kapsayan) ziyaretçi bilgilendirme programının oluşturulması


Geri İleri

 


Bu Site, Internet Explorer 4 ve üzeri sürümlerde en iyi izlenebilir
Top