Örnek:

Halkı Bilinçlendirme Stratejisi

Tuna (Danube) Deltası Biyosfer Rezervi (DDBR)

Halkı Bilinçlendirme Stratejisi – Tuna Deltası Biyosfer Rezervi (DDBR) içinde; Halkın Bilinçlenmesi, Ekolojik Eğitim ve İlgili Gruplar arasındaki İletişimi geliştirmek için esas araç

Halkı Bilinçlendirme Stratejisi Hedefleri:
Stratejinin hedefi; yerel nüfus için sosyo-ekonomik kazançların gelişimini ve DDBR İdaresinin finansal sürdürülebilirliğini gözeterek, halkı bilinçlendirme faaliyetleri için açık hedefleri olan bütünleşik bir planın uygulanması yoluyla, Tuna Deltasındaki doğal kaynakların korunmasını ve sürdürülebilir yönetimini desteklemektir.

Halkı Bilinçlendirme Stratejisinin gerekliliği
DDBR; Halkı Bilinçlendirme Stratejisindeki kritik gerekliliği tanımaktadır. Birçok farklı nedenle bu gereklilik tanımlanmakta olup, bunlar aşağıdakileri kapsamaktadır:
- Tuna Deltasındaki evrensel olarak önemli doğal kaynakların kritik durumu çok çeşitli mekanizmaların kullanımını sürdürme gerekliliği
- DDBR’nin başarılı yönetiminde ve geliştirilmesindeki düzenlemeler ve yerel halkın merkezi rolünün bilinmesi
- DDBR İdaresinin bilinçlendirmedeki eksikliği, genelde yerel halk ile kuruluşlar arasında DDBR ve ulusal ve uluslararası koruma konuları
- DDBR İdaresine karşı yerel halkın olumsuz imaja sahip olması
- Önceliklerin geliştirilmesi gereği, DDBR yetki alanında ve Tuna Deltasında halkın bilinçlendirilmesi faaliyetlerinin koordinasyonu
- DDBR İdaresinin 10. yıldönümünün tanıtım fırsatı ve GEF projesine ait işler
- Alanın sürdürülebilir sosyal ve ekonomik kalkınması hakkında halkın bilinçlendirilmesi yoluyla daha fazla kazanç sağlama

Stratejinin Hazırlanması
Strateji Hazırlığı, GEF Tuna Deltası Biyoçeşitlilik Projesi tarafından kurulmuş olup, uluslararası bir koruma kuruluşu olan "Uluslararası Hayvan ve Bitki Kurumu" ("Fauna & Flora International") tarafından desteklenmektedir. Strateji, Ekim 1999 ile Mayıs 2000 arasında hazırlanmıştır.

Aşağıda, bu stratejinin hazırlanmasında izlenen yönteme ait çok sayıda önemli görünüş verilmektedir:
- Romanya’daki koruma bölgeleri için geliştirilen ilk Halkı Bilinçlendirme Stratejisidir.
- Çok büyük sayıda ilgili grup hazırlıklarda görev almıştır.
- Katılımcı yaklaşımlar, daha bütünleşik, etkin ve kabul edilebilir nitelikte bir Stratejinin geliştirilmesine yardım etmiştir.
- DDBR İdaresi, kararlarda ve politik yaklaşımlarda ilgili gruplarla danışılmasının önemli olduğu gerçeğini kabul etmiştir.
- Katılımcı yaklaşımların; çatışmaların azaltılmasında, davranışların değiştirilmesinde, ortaklıkların kurulmasında ve bilginin yayılmasında etkin olduğu gösterilmiştir.
- Sadece DDBR yetki alanının ve Tuna Deltası değil, daha geniş sosyal ve çevresel konular hakkında da bilinçlenme için kullanılan çok sayıdaki farklı kuruluşların ve mekanizmaların gerekli olduğu bilinerek, halkın bilinçlendirilmesinde genel bir yaklaşım kullanılmıştır.
Bu, DDBR yetki alanında ilgili grupların katılımını, bilginin paylaşımını ve diyaloğu artıran sadece ilk adımdır. Daha fazla gelişim için, halen yapılacak çok iş vardır.

Anahtar konular
Halkı Bilinçlendirme Stratejisi tarafından belirtilen çok sayıda anahtar konu tanımlanmıştır. Bunlar, Stratejinin ve DDBR İdaresi ekibinin yaptığı hazırlığa katılan kuruluşlar tarafından öncelikli konular olarak dikkate alınmıştır. Bu konular, Tuna Deltasındaki önceki işlerden kazanılan deneyimler yoluyla tanımlanmıştır (GEF proje faaliyetlerinden - DDI, BirdLife International - kuruluşu, vs).

Halkı Bilinçlendirme Stratejisi için tanımlanan 12 anahtar konu:
1. Kirlenme
2. DDBR’nin kuruluş nedeninin anlaşılması
3. DDBR İdaresinin halkın gözündeki imajı
4. Yerel halk arasında karşılaşılan ekonomik ve sosyal güçlükler
5. DDBR İdaresi bünyesindeki iletişim düzeyi
6. DDBR İdaresi ile yerel katılımcılar arasındaki iletişim
7. DDBR’de yönetime katılan farklı idari grupların çeşitliliği
8. Çevre eğitimi ve bilinçlenme
9. Yasaların yorumlanması/açıklanması
10. Doğal kaynakların tüketilmesi
11. Kullanılmamış turizm potansiyeli
12. Yerel kültürün ve geleneklerin sürdürülmesi

Hedef Kitle (katılımcılar)
Tuna Deltasına çok çeşitli grupların ilgisi vardır veya bir şekilde Deltayı etkilemektedirler. DDBR İdaresinin Halkı Bilinçlendirme Stratejisi, mümkün olduğu kadar çok sayıda gruba (hedef kitleye) ulaşmak amacıyla tasarlanmıştır. Ancak halkı bilinçlendirme sürecinin, belirli anahtar gruplara hedeflenmesi oldukça önemlidir.
Öncelikli hedef grupları tanımlamak için kullanılan kriterler aşağıdakileri kapsar:

Tuna Deltasında grubun sahip olduğu dolaysız etkinin düzeyi
Grubun Tuna Deltasını etkileme yeteneği (çevresel, sosyal, ekononik, politik ve yasal açıdan)
DDBR’nin etkin şekilde korunması ve sürdürülmesine izin vermek için değişime gerek duyan grubun algılaması veya davranış boyutları


Öncelik Hedef kitle
Kritik Yerel halk (DDBR içindeki tüm topluluklar, özellikle Tuna Delta kaynaklarını kullanan insanlar)
Turistler
Yerel yetkililer (tüm yasal ve yetkili karar organları - Tulcea Kasaba Konseyi, devlet, politikacılar)
Yüksek DDBR İdaresi (idari ekip ve memurlar)
Kitlesel medya (gazeteler, radyo, televizyon)
DDBR yetki alanını işleten iş kolları ve yatırımcılar
Çocuklar, öğrenciler ve öğretmenler
Ulusal ve uluslararası bağış kişi ve kuruluşları
Orta Yerel sivil toplum örgütleri
Uzmanlar
Dinsel gruplar
Tulcea yerli halkı
Yaşlı nüfus
Düşük Uluslararası ortaklar
Ulusal düzeydeki gruplar
   

Bilginin derlenmesi
Bilginin toplanmasında esas kaynaklar:
- halk toplantıları
- atölye çalışmaları (uygulamalı dersler)
- yüzyüze görüşmeler
- eletronik posta (E-mail)
- mektuplaşma

Katılımcı gruplar arasındaki iletişim mekanizmaları
Tuna Deltası Biyosfer Rezervi İdaresinin (DDBR Authority) Eylem Planı; Halkı Bilinçlendirme Stratejisinin uygulanmasını olanaklı kılmak için gerçekleştirilecek faaliyetleri tanımlamaktadır. Tasarlanan Stratejinin işaret ettiği 12 anahtar konuya cevap vermek amacıyla, bu faaliyetler gruplanarak bir araya getirilmiştir. Faaliyetler, DDBR İdaresinin iletişimi geliştirmek, bilgiye erişimi sağlamak ve halkın bilinçlenme düzeyini artırmak için yaymayı tasarladığı mesajları veya bilgileri kullanarak tanımlanmaktadır.

Her bir mesajda, hedef kitle veya katılımcı gruplar tanımlanmaktadır. Her bir hedef kitle ise, mesajın dağıtımının veya yayınlanmasının farklı bir biçimini gerektirmektedir. Bu ise, Eylem Planında yer alan mekanizmalar dahilinde gösterilmiştir.

   
Mekanizma Tanımlama
Kitapçıklar Kitapçıklar; kolayca üretilmekte ve bilgi temin edebilmekte veya farklı kitlelere özel konuların tanıtımını yapabilmektedir.
Radyo proğramları Radyo; diğer yerel ve ulusal izleyicilere ulaştığı gibi, Tuna Deltasında da yerel topluluklara ulaşmakta en etkin yöntemlerden birisidir. DDBR İdaresi, radyo mesajlarını, DDBR ile ilgili olan bilgileri ve konuları kapsayan düzenli radyo proğramlarını kullanır.
Bilgilendirme kağıtları (el ilanları) Bazı konular veya katılımcı gruplar için bilginin, kolayca erişilebilir bir biçimde üretilmesi gerekir. DDBR İdaresi, tanımlanan özel durumların gerektirdiği şekilde bilgiyi üretmektedir - Örneğin yerel toplulukların, balıkçılığın geçimişi hakkında daha genel bir bilgi istemeleri halinde, veya turistlerin Tuna Deltasındaki tesisler ve ulaşım olanakları hakkında bilgiye gerek duymaları halinde, buna uygun bilgi sunulmaktadır. Bilginin sunulma biçimi ve içeriği, ilgilenilen konuya ve özel izleyici kitleye bağlı olarak değişecektir.
Yazılı Basın DDBR İdaresi, kullanılması için kitlesel medya tarafından güncel olaylar ve konular hakkında yayınlar üretecektir. Yayınlar, esas izleyici kitleyi en etkin biçimde hedefleyen medya organına odaklanacaktır.
Raporlar DDBR İdaresi, gerektiği anlarda belirlenen özel konular için detaylı teknik raprları üretecektir. Bu raporlar genellikle, belirli özel gruplara veya kuruluşlara hedeflenmiş olacak, yukarıda belirtilen konuların geçimişinde yer almış gerekli bilgileri temin edecektir.
Yüzyüze görüşmeler Kişisel görüşmeler (toplantılar); DDBR İdaresince yapılan ve etkinliği güven altına alan, çalışmaların odaklandığı gruplar arasındaki anlayışı ve iletişimi sağlayan çalışmalarının altında yatan bir mekanizmadır. Bu özellikle, Tuna Deltasında yaşayan yerel halk ile ilgili olması açısından önemlidir. Bu bölgedeki memurlar (koruma görevlileri), iletişimde önemli bir rol oynamaktadır.
Elektronik Posta (E-mail) Elektronik posta, özellikle uluslararası düzeydeki ve DDBR İdaresi ile sürekli ve yakın konumda çalışan gruplar (örnek olarak; proje sponsorları, ulusal ve uluslararası STÖ’ler ve diğer ortaklar) arasında düzenli ve etkin iletişimi sağlamak ve bilgi dağıtımını gerçekleştirmek için zorunlu olacaktır.
Halk Toplantıları Halk Toplantıları; özel gruplar ile yerel toplumun örneğin yerel iş kollarına karşı ilgileri ve temsilcisi arasında açık tartışmalar ve sunular için yararlı olacaktır. Özel olarak bunlar, bazı diğer mekanizmalarla mümkün olmayan ve sektörler arası tartışma fırsatı veren, daha kişisel bir bilgi değişimine yönelik forum ortamı sunarlar.
Basın Konferansları Basın Konferansları; aynı zamanda birçok grupla birlikte özel konuları tartışmak için, kitlesel medya ile doğrudan ve iki yönlü bir iletişimi sağlayan etkin bir yöntem sunar.
Gazete Makaleleri Anahtar konularda yazılan Gazete Makaleleri; hem yerel ve hem de ulusal düzeydeki geniş dinleyici kapasitesine ulaşmak için ilave bir mekanizması önerir.
Televizyon Proğramları Anahtar konularda yayınlanan Televizyon Proğramları; hem yerel ve hem de ulusal düzeydeki geniş dinleyici kapasitesine ulaşmak için ilave bir mekanizması önerir.
Letters Mektuplar; belirli kişisel ve anahtar konumdaki bilgileri ve özellikle de yaklaşan veya son gelişen olaylar hakkında halkı bilgilendiren bilgileri vermenin etkin bir yoludur.
Workshops Atölye Çalışmaları (Uygulamalı Eğitimler - Workshops); belirli anahtar konulardaki bilgileri derince öğrenen ve tartışan küçük gruplar için bir mekanizma sunarlar. Özellikle bunlar, anahtar konular üzerinde fikir birliğine varan ve belirli kilit konumdaki becerilerde eğitime izin verirler.
DDBR İdaresine ait İnternet Sayfası İnternet Sayfası (web sitesi); DDBR’nin deneyimlerinden öğrenilmiş bulunan derslerin paylaşılmasının yanısıra, özellikle Tuna Deltası’nın önemini aktaran ulusal ve uluslararası düzeydeki bilginin yayılması için potansiyel bir mekanizmadır. İnternet Sayfası aynı zamanda, Tuna Deltası’nı ve DDBR İdaresinin işlerini Romanya dışındaki yerlere tanıtmak için etkin bir yoldur.
Yerel ve ulusal olaylar Yerel ve ulusal olaylar; yerel ve ulusal düzeyde daha geniş bir izleyici kitlesiyle bağlantı kurulmasında, DDBR İdaresi için iyi bir mekanizma sunmaktadır. Başlangıç olarak bunlar, muhtemelen diğer (örneğin DDBR İdaresinin onuncu yıldönümündeki balıkçılık festivali gibi) amaçlar için düzenlenmiş olan olaylardır. Avrupadaki veya uluslararası olaylar ayrıca, küresel anlamda Tuna Deltasının önemini göstermek için kullanılabilir.


Tuna Delta Haritası